Maksut

Käyttömaksut

Laitoksen myymästä vedestä sekä jätevesien viemäröinnistä ja puhdistamisesta peritään käyttömaksua. Käyttömaksun perusteena on kiinteistön käyttämä veden määrä, joka mitataan vesi- ja viemärilaitoksen asentamalla vesimittarilla.

Maksun aihe Käyttömaksu €/m³,  alv 0 % Alv 24 % Käyttömaksu €/m³,  alv 24 %
Vesimaksu 2,12 0,51 2,63
Jätevesimaksu 2,12 0,51 2,63

 

Mikäli kiinteistö ei ole liittynyt vesijohtoverkostoon, mutta jätevedet johdetaan yleiseen viemäriverkkoon, laskutusperusteena on 40 m³/v/asukas. Jos asiakas johtaa hulevetensä jätevesiviemäriin, vaikka alueella on järjestetty erillisviemäröinti, peritään jätevesimaksu 50 prosentilla korotettuna.

Poikkeukset: Mikäli kiinteistöllä kuluvan veden määrä on poikkeuksellinen ja/tai verkostoon johdettavan jäteveden laatuominaisuudet ovat tavanomaisesta poikkeavia, käyttömaksujen suuruus voidaan päättää erikseen.

Liittymismaksut

Liittymismaksua peritään vesi-, jätevesiviemäri- ja hulevesiviemäriverkoston rakentamiskustannusten kattamiseksi. Liittymismaksu oikeuttaa liittymään laitoksen verkostoon. Liittymismaksut eivät sisällä arvonlisäveroa.

Liittymismaksut ovat kiinteistö/rakennuspaikkakohtaisia. Liittymismaksujen perusteena ovat kiinteistön/rakennuspaikan talojohdon putkikoko ja rakennuksen käyttötarkoitus.

Mikäli samalle kiinteistölle rakennetaan useampi itsenäinen rakennus, kustakin rakennuksesta peritään oma, tämän taksan mukainen liittymismaksu. Itsenäisellä rakennuksella tarkoitetaan erillistä vesihuoltoverkkoon liitettävää rakennusta, joka rakennetaan itse kiinteistölle tai kiinteistöstä vuokraamalla tai muulla tavalla luovutetulle määräalalle.

Mikäli liittymismaksun määräytymisperuste kiinteistön osalta muuttuu, veloitetaan kiinteistöltä muutoksen edellyttämät liittymismaksujen erotukset.

Mikäli kiinteistö liitetään pelkästään vesijohto- tai jätevesiviemäriverkostoon on liittymismaksu 2/3 (67 %) vesi- ja jätevesiliittymän yhteenlasketuista liittymismaksuista.

 

Liittymismaksu vesijohtoverkostoon liityttäessä

Rakennuksen käyttötarkoitus Putkikoko Liittymismaksu €
Asuinrakennukset
Pientalo, enintään 2 asuntoa 40 mm tai pienempi 2450
Rivi- tai kerrostalo 40 mm 4680
63 mm 6710
90 mm 8860
110 mm tai suurempi 11180
Muut rakennukset 40 mm tai pienempi 4070
63 mm 4870
90 mm 6960
110 mm 8860
160 mm tai suurempi 11180

 

Liittymismaksu jätevesiviemäriin liityttäessä

Rakennuksen  käyttötarkoitus
 Putkikoko Liittymismaksu €
Asuinrakennukset
Pientalo, enintään 2 asuntoa 110 mm tai pienempi 2450
Rivi- tai kerrostalo 110 mm 4300
160 mm 6720
200 mm tai suurempi 11190
Muut rakennukset 110 mm tai pienempi 3840
160 mm 6720
200 mm 8860
250 mm tai suurempi 11180

 

Liittymismaksu hulevesiviemäriin liityttäessä

Rakennuksen käyttötarkoitus  Putkikoko Liittymismaksu €
Asuinrakennukset
Pientalo, enintään 2 asuntoa 110 mm tai pienempi 1540
Rivi- tai kerrostalo 110 mm 1920
160 mm 2320
200 mm tai suurempi 3190
Muut rakennukset 110 mm tai pienempi 1540
160 mm 2320
200 mm 2720
250 mm tai suurempi 3190

 

Perusmaksu

Perusmaksua peritään kattamaan kiinteistön liittymästä aiheutuvia, kulutuksesta riippumattomia käyttö- ja pääomakustannuksia. Perusmaksuun sisältyy myös laitoksen toimittaman vesimittarin vuokra sekä määräaikaiset tarkistukset ja vesimittarin mahdollinen vaihto. Perusmaksun määräytymisperusteena on kiinteistön vesimittarin koko.

Mittarin koko Perusmaksu €/v,  alv 0 % Alv 24 % Perusmaksu €/v,  alv 24 %
13-20 mm 61,22 14,69 75,91
25 mm 79,84 19,13 99,00
30 mm 98,47 23,63 122,00
40 mm 111,77 26,83 138,60
50 mm 143,72 34,49 178,21
75 mm 195,16 46,84 242,00
80 mm 228,87 54,93 283,80
100 mm 276,77 66,43 343,20

 

Taulukossa mainitut perusmaksut koskevat kiinteistöjä, jotka ovat liittyneet sekä vesijohto- että jätevesiviemäriverkostoon. Mikäli kiinteistö on liitetty vain toiseen edellä mainituista verkoista, perusmaksun suuruus on 70 % taulukossa mainitusta maksusta.

Mikäli vesimittarin käyttöaika vuodessa on alle 6 kuukautta, peritään perusmaksusta 70 %. Mikäli kiinteistö on liitetty vain vesijohtoverkostoon ja vesimittarin käyttöaika vuodessa on alle 6 kuukautta peritään perusmaksusta 50 %. Mikäli asiakas johtaa hulevetensä jätevesiviemäriin, vaikka alueella on järjestetty erillisviemäröinti, peritään perusmaksu 50 prosentilla korotettuna.

Palvelumaksut

Vesihuollon kustannusten korvaamiseksi Rauman Vesi perii tämän palvelumaksuhinnaston mukaisia maksuja. Verokannan muutokset siirtyvät maksuihin ilman hinnaston tarkistamista.

1. Sako- ja umpikaivolietteen käsittelymaksu

Lietteen vastaanotosta ja käsittelystä peritään seuraavat maksut (€/m³).

Lietteen laatu Vastaanottomaksu €/m³,
alv 0 %
Alv 24 % Vastaanottomaksu €/m³,
alv 24%
Sako- ja umpikaivoliete 1,20 0,29 1,49
Puhdistamoliete 33,34 8,00 41,34

 

2. Vesimittarin tarkastusmaksu

Liittymissopimuksen sopimusehtojen mukaan kuluttajan maksettavaksi tulevasta vesimittarin tarkastuksesta peritään tarkastusmaksua seuraavasti.

Mittarin koko Tarkastusmaksu €,  alv 0 %
Alv 24 % Tarkastusmaksu €, alv 24 %
13-25 mm 79,84 19,16 99,00
30 mm 102, 42 24,58 127,00
40 mm 119,35 28,65 148,00
50 mm 188,71 45,29 234,00
75-100 mm todell. kustannusten mukaan

 

3. Vesimittarin ja vesipostin asennusmaksu

Määräaikaisen vesimittarin tai vesipostin asennuksesta peritään maksua 1.2.2016 lähtien 148,74 € + 35,26 € (alv 24 %) = 184,00 €. Maksu käsittää myös laitteen poisnoudon. Vastaava maksu peritään myös silloin, kun vesimittari joudutaan vaihtamaan asiakkaasta johtuvan vaurion johdosta.

4. Maksamattoman vesilaskun johdosta suljetun vesijohtoventtiilin aukaisumaksu

Maksamattoman vesilaskun johdosta suljetun vesijohtoventtiilin aukaisemisesta peritään maksua 1.2.2016 lähtien 167,74 € + 40,25 € (alv 24 %) = 208,00 €.

5. Sammutusvesilaitteistoista (sprinkler-laitteet) perittävät maksut

Sammutusvesilaitteiden liitosjohdon rakentamisesta ja mahdollisista runkovesijohdon muutostöistä, jotka aiheutuvat sprinkler-laitteiston rakentamisesta, peritään aiheutuneet todelliset kustannukset.

Koestusten ynnä muiden aiheuttamista lisätöistä, kuten esimerkiksi verkoston huuhtelusta, peritään todelliset kustannukset. Liittyjä maksaa myös sprinkler-laitoksen käytöstä ja/tai koestuksista kolmannelle osapuolelle mahdollisesti aiheutuvat kulut.

Varautumisesta kiinteistökohtaisen sammutusveden toimittamiseen laitos perii sprinklermaksua. Maksu määräytyy sammutuslaitoksen luokan mukaan seuraavasti:

Sprinkler-luokka Sprinkler-maksu €/v
kevyt luokka 244
normaali/ryhmä I 653
normaali/ryhmä II 1770
normaali/ryhmä III 1924
raskas luokka 2788

 

Mikäli samalla kiinteistöllä olevissa rakennuksissa on käytössä eri luokkien mukaisia sprinklerlaitteita määräytyy sprinklermaksu suurimman luokan mukaisesti.

Mikäli rakennuksen sprinklerlaitteisto on rakenteeltaan sellainen, että sen toiminta perustuu vain kiinteistön vesimittarin kautta otettavaan vesivirtaamaan (esim. sammutusvesisäiliö, jonka täyttö tapahtuu kiinteistöllä olevan vesimittarin kautta), ko. maksua ei peritä.

Maksuun lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.

6. Vesimittarin luenta

Vesilaskutukseen liittyvästä tavanmukaisesta vesimittarin luennasta ei peritä erillistä maksua.

Tapauksissa, jolloin vesimittarin luenta tehdään liittyjän pyynnöstä eikä luenta liity mittarin tarkastukseen eikä sopimussuhteen päättymiseen, peritään liittyjältä luennasta aiheutuneita kustannuksia 20 m³:n käyttömaksua (vesi) vastaava summa.

Sama maksu peritään myös silloin, kun vesimittarin luenta joudutaan tekemään laitoksen liittyjälle toimittaman lukupyyntökehotuksen jälkeen.

7. Laskutustyöt

Laskutustöistä peritään maksua seuraavan taulukon mukaisesti. MINIMIVELOITUS 1 h.

Laskutustyöt €/h, alv 0 % €/h, alv 24 %
Henkilöstökuluveloitukset
Asentajat
normaalitunti työaikana 40,00 49,60
50 %, ylityö 60,00 74,40
lauantai 80,00 99,20
sunnuntai tai pyhäpäivä 120,00 148,80
Suunnittelijat ja työnjohto
normaalitunti työaikana 50,00 62,00
50 %, ylityö 75,00 93,00
100 %, ylityö 100,00 124,00
200 %, ylityö 150,00 186,00
Pakettiauto (enintään 2 h, ilman kuljettajan palkkaa) 30,00 37,20

 

Mikäli työ tehdään ylityönä, tulee siitä sopia asiakkaan kanssa erikseen. Materiaali- ja tarvikekustannukset peritään todellisten kustannusten suuruisina