Kuulutukset

Kuulutukset julkaistaan sähköisellä ilmoitustaululla

Kuntalain mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne yleisessä tietoverkossa kunnan internetsivuilla, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Kunnan ilmoituksilla tarkoitetaan virallisia kuulutuksia, joita lainsäädäntö edellyttää. Näitä ovat kuulutukset kokouksista, esimerkiksi valtuuston, vaaliasiat ja kaavoitusta koskevat tiedoksiannot.

Muut erityislainsäädäntöön perustuvat, viralliset ilmoitukset päätösten tiedottamisesta, kuten lupapäätösten julkipanolistoista, ajoneuvojen siirroista ja jatkovalitusmahdollisuudesta tiedottaminen (KHO), julkaistaan lisäksi Rauman kaupungin virallisella ilmoitustaululla, joka sijaitsee kaupungintalon aulassa, Kanalinranta 3.

Rauman kaupunki julkaisee myös niiden viranomaisten kuulutuksia, jotka velvoittavat kaupunkia julkaisemaan kuulutuksensa virallisella ilmoitustaululla. Lisäksi sanomalehdissä tiedotetaan tarpeen mukaan.

Kaupungin kuulutukset ja muut kuulutukset julkaistaan ensisijaisesti sähköisellä ilmoitustaululla. Jos kuulutuksiin liittyy asiakirjoja, ne ovat nähtävillä Palvelupiste Pyyrmanissa, Valtakatu 2.

Lisätietoja ilmoitustaululla olevista kuulutuksista voi tiedustella ensisijaisesti kuulutuksissa ilmoitetulta yhteyshenkilöltä tai ilmoitustaulunhoitajalta puhelimitse numerosta 040 172 9529 tai sähköpostilla kirjaamo@rauma.fi.

Lisätietoja antaa

  • Kupiainen Kristiina