Sidonnaisuusilmoitukset

Tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden ilmoitettava sidonnaisuuksistaan

Kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava sidonnaisuuksistaan.

Luottamushenkilöistä ilmoitusvelvollisia ovat:
– valtuuston puheenjohtajat
– kaupunginhallituksen, ympäristö- ja lupalautakunnan sekä teknisen valiokunnan jäsenet ja varajäsenet
– muiden valiokuntien ja lautakuntien sekä johtokuntien puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja

Viranhaltijoista ilmoitusvelvollisuuden piirissä ovat kaupunginhallituksen ja valio-, lauta- ja johtokuntien esittelijät ja varaesittelijät.

Ilmoitus tulee antaa johtotehtävistä sekä luottamustoimista elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudesta ja muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoitamisessa.

Ilmoitusvelvollisuus

Ilmoitusvelvollisuus koskee ainoastaan asianomaisen luottamushenkilön tai viranhaltijan omia sidonnaisuuksia; velvollisuus ei siten koske läheisten henkilöiden jäsenyyksiä tai omistuksia.

Tarkastuslautakunta valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi kerran vuodessa.

Jokainen laissa määrätty ilmoittamisvelvollinen on itse vastuussa sidonnaisuusilmoituksen tekemisestä, mutta tarkastuslautakunta voi valvovana viranomaisena kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.

Sidonnaisuusilmoitus ei poista velvollisuutta ilmoittaa esteellisyydestään kunnallisessa päätöksenteossa. Esteellisyydet ratkaistaan tapauskohtaisesti kuntalain ja hallintolain säädösten mukaisesti.

Sähköinen sidonnaisuusrekisteri