Rauman talousohjelma koostuu toimenpiteistä ja uudistuksista, joilla toimintaa, rakenteita ja resursointia sopeutetaan. Tavoitteena on kestävä taloudenpito pitkällä tähtäimellä.

Talousohjelman toimenpiteet ja uudistukset etenevät valmisteluun ja päätöksentekoon vaiheittain. Kaupunginvaltuusto on edellyttänyt, että päätökset toimenpiteistä tehdään vuoden 2024 aikana.

Kaksi kolmesta kokonaisuudesta ollut valmistelussa

Ohjausryhmän käsistä on tänä vuonna lähtenyt kaksi isoa valmistelukokonaisuutta: tulopohjatarkastelu sekä kaksi kuukautta valmistelussa ollut palvelujen tuottamis- ja järjestämismallit -kokonaisuus. Talousohjelman selvitystöistä jäljellä on enää kiinteistö- ja palveluverkkojen tarkastelu, jonka valmistelutyön sisältö ja aikataulu on annettu toimialoille valmisteluun.

Talousohjelman tekeminen etenee vaiheittain prosessimaisesti ja myös päätöksentekoon asiat tulevat vaiheittain. Samaan aikaan, kun jotkut asiat etenevät vasta valmisteluun, toiset etenevät jo periaatepäätöksiksi tai talousarviokäsittelyyn.

Maaliskuussa tarkasteltiin tulopohjaa

Ensimmäinen tarkasteltava kokonaisuus oli Rauman kaupungin tulopohja. Sekä talousohjelman ohjausryhmä että kaupunginhallitus on saanut tulopohjatarkastelua varten kattavan aineiston ja arviot tuloveron ja kiinteistöverojen muutosvaikutuksista.

Verotulojen ja konsernituloutuksen lisäksi tarkastelussa oli mukana taksat ja palvelumaksut sekä joitakin yksittäisiä toimenpiteitä. Vaikuttavuudeltaan merkittävimmät mahdollisuudet liittyvät verotuloihin ja konserniyhtiöiden tuloutuksiin.

Toimialat tekivät oman sektorinsa tulotarkastelun

Toimialat ovat tehneet koosteen keskeisistä maksuista ja taksoista ja mahdollisuuksista tuottaa niillä lisätuloja. Lisäksi toimialoilta on tullut ehdotuksia selvittää naapurikuntien ja omien konserniyhtiöiden halukkuutta yhteistyöhön palvelutuotannossa ja asiantuntijapalveluissa, tarpeettomien kiinteistöjen ja asuntojen sekä puun myyntiä, vuokrien korotuksia ja kiinteistöveropohjan tarkistamista. Arviointia on tehty kunkin toimenpiteen vaikuttavuudesta vuositasolla, aikataulusta ja esimerkiksi lainsäädännöstä johtuvista rajoituksista.

Tarkasteluun on nostettu tuloja, jotka ovat vaikuttavuudeltaan hyvinkin erilaisia. Tulojen lisäysmahdollisuudet vaihtelevat vaikutuksiltaan muutamista tuhansista euroista joihinkin miljooniin euroihin.

Huhti- ja toukokuussa pohdittiin tuottamis- ja järjestämismalleja

Samalla kun tulopohjan kanssa edetään tarkempaan valmisteluun, toimialoilla on tehty palvelujen tuottamis- ja järjestämismallien kartoitusta. Tämän toisen tarkastelukokonaisuuden aineiston tuottamiseen ja selvitysten tekemiseen varattiin aikaa huhtikuu ja toukokuu. Sen keskeistä sisältöä ovat esimerkiksi oman tekemisen ja hankittavien palvelujen vertailut sekä yhteistyökumppanuuksien hankinnan ja alueellisten yhteistyömahdollisuuksien selvittäminen.

Ohjausryhmä kokoontui maanantaina 27.5. ja lähetti palvelujen tuottamis- ja järjestämismallien toimenpideaihiot sekä henkilöstörakennetta ja määrää sekä yhteistyökumppanuuksien ja alueellisen yhteistyön mahdollisuuksia koskevat selvitykset tiedoksi ja arvioitaviksi kaupunginhallitukselle.

Talousohjelman päätavoitteet

  • vakaampi talous palvelujen turvaamiseksi ja kestävän kasvun mahdollistamiseksi
  • investoinnit mahdollistava talous
  • pitovoiman, elinvoiman ja valovoiman vahvistaminen
  • tekemisen painopiste kehittämiseen ja uudistamiseen
  • nykyaikaiset, tehokkaat ja modernit palveluprosessit
  • toimintaympäristön muutoksiin vastaaminen

Valmistelun etenemisestä kerrotaan kuntalaisille ja muille sidosryhmille näiden nettisivujen lisäksi mediatiedotteilla. Myös kaupungin oma henkilöstö ja luottamushenkilöt pidetään ajan tasalla.

Tavoitteena 10 miljoonaa euroa ja toiminnan kehittäminen

Talousohjelman toimenpiteillä tavoitellaan 10 miljoonan euron vaikutuksia vuoteen 2027 mennessä. Tulojen lisäämisen, menojen vähentämisen ja tuotantotapojen muuttamisen rinnalla kaupunkiorganisaation tekemisen painopistettä suunnataan kehittämiseen ja uudistamiseen. Tavoitteena on nykyaikaiset ja modernit palveluprosessit ja ketteryys toimintaympäristön muutoksissa.

Linkit