Maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999, MRL) määritellään rakentamista koskevat yleiset edellytykset, olennaiset tekniset vaatimukset sekä rakentamisen lupamenettely ja viranomaisvalvonta.

Kunnassa tulee olla rakennusjärjestys, jolla annetaan paikallisista oloista johtuvat suunnitelmallisen ja sopivan rakentamisen, kulttuuri- ja luonnonarvojen huomioon ottamisen sekä hyvän elinympäristön toteutumisen ja säilyttämisen kannalta tarpeelliset määräykset. Rakennusjärjestyksen määräykset voivat olla erilaisia kunnan eri alueilla. Rakennusjärjestyksessä olevia määräyksiä ei sovelleta, jos oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa, asemakaavassa tai Suomen rakentamismääräyskokoelmassa on asiasta toisin määrätty.

Rakennusvalvonta ohjaa ja auttaa monin tavoin rakennushankkeeseen ryhtyvää. Rakennusvalvonnan tarkastajat ovat parhaiten tavattavissa maanantaista torstaihin klo 10-12 ja muuna aikana ajan varauksella.

Rakennusvalvonnan hinnasto löytyy täältä.