Poikkeamisen ratkaisee Rauman kaupunginhallituksen kaavoitusjaosto. Poikkeamislupahakemus jätetään rakennusvalvontaan ja sieltä se toimitetaan kaavoituksen käsiteltäväksi.

Poikkeamishakemukseen tarvittavia yleisimpiä liiteasiakirjoja ovat:

  • poikkeamista koskeva lupahakemus
  • valtakirja hakemuksen allekirjoittamiseen, mikäli hakija itse ei allekirjoita hakemusta
  • pääpiirustukset kahtena sarjana
  • selvitys naapurille tiedottamisesta

Ennen poikkeamista koskevan asian ratkaisemista kunnan on tarvittaessa pyydettävä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen, muun valtion viranomaisen ja maakunnan liiton lausunto, jos poikkeaminen koskee merkittävästi niiden toimialaa. Jos poikkeaminen vaikuttaa merkittävästi naapurikunnan maankäyttöön, kunnan on pyydettävä myös naapurikunnan lausunto.

Rakennusluvan yhteydessä voidaan edellytysten täyttyessä myöntää vähäisiä poikkeamisia rakentamista koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista tai muista rajoituksista. Vähäisyyden arviointiin vaikuttavat mm. asemakaavan ikä, johtaako poikkeaminen kokonaisuuden kannalta parempaan lopputulokseen, onko kyseessä uuden rakennuksen rakentaminen vai olemassa olevan korjaaminen, naapureiden kannanotot jne.

Poikkeamislupa on voimassa päätöksessä määrätyn ajan, joka voi olla enintään kaksi vuotta. Poikkeamisluvan voimassaoloaikana tulee hakea varsinaiselle rakentamiselle lupa.

Sähköisestä asiointipalvelusta suunnittelija voi tilata naapuriselvitykset ym. aineiston lupaa varten.