Poikkeamisluvan tarve

Meren tai vesistön ranta-alueeseen kuuluvalle rantavyöhykkeelle ei saa rakentaa rakennusta ilman asemakaavaa tai sellaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena.

Rakennuksen rakentaminen tai vähäistä suurempi laajentaminen ranta-alueella edellyttää poikkeamislupaa, jos alueella ei ole voimassa asemakaavaa tai rakentamista suoraan ohjaavaa yleiskaavaa.

Poikkeamislupaa ei kuitenkaan tarvita muun muassa maa- ja metsätalouden tai kalatalouden harjoittamista varten tarvittavaan rakentamiseen eikä olemassa olevan asuinrakennuksen kanssa samaan pihapiiriin kuuluvan talousrakennuksen rakentamiseen. Poikkeamista ei myöskään edellytä olemassa olevan asuinrakennuksen korjaaminen tai vähäinen laajentaminen. Vähäisellä laajentamisella tarkoitetaan sellaista laajennusta, joka ei olennaisesti muuta rakennuksen tai sen käytön vaikutusta.

Lupa-asian ratkaiseminen

Kunta voi erityisestä syystä hakemuksesta myöntää poikkeamisen tässä laissa säädetystä tai sen nojalla annetusta rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevasta säännöksestä, määräyksestä, kiellosta tai muusta rajoituksesta.

Poikkeamislupahakemus jätetään rakennusvalvontaan.

Poikkeamislupa on voimassa päätöksessä määrätyn ajan, joka voi olla enintään kaksi vuotta. Varsinaista rakentamisen lupaa on haettava poikkeamisluvan voimassaoloaikana.