Kirjaamo

Rauman kaupungin kirjaamo toimii kaupungintalolla. Se vastaanottaa saapuvat asiakirjat, kirjaa ne asianhallintajärjestelmään ja lähettää eteenpäin käsittelyä varten. Kirjaamo ylläpitää asianhallintajärjestelmää, jossa näkyvät kaikki Rauman kaupungin hallinnolliseen päätöksentekoon liittyvät toimenpiteet.

Kirjaamosta voit tiedustella sekä keskeneräisten, että jo päätettyjen asioiden vaiheita.

Kirjaamo ylläpitää kaupungin virallista ilmoitustaulua, joka sijaitsee kaupungintalon pääaulassa, osoitteessa Kanalinranta 3, 26100 Rauma.

Puhelinnumero

Asianhallinnan asiantuntija
+358 401729529

Palveluajat

Kirjaamon palveluajat
Maanantai-Perjantai 9:00-15:30

Muut yhteystiedot

Lisätietoja kirjaamon toiminnasta

  • Kupiainen Kristiina

Aineisto- ja tietopalvelu

Kirjaamosta voi tiedustella vireillä olevien asioiden tilannetta ja oman asiansa etenemistä. Lisäksi kirjaamoon voi tehdä asiakirjapyyntöjä.

Aineisto- ja tietopalvelua saa myös suoraan toimialoilta, yksiköistä ja liikelaitoksilta.

Rauman kaupunginarkisto toimii kaupungin keskusarkistona. Keskusarkiston tehtävänä on säilyttää eri toimintayksiköiden pysyvään tai pitkään säilytykseen lain mukaan määrätyt asiakirjat. Kaupungin keskusarkistossa ovat myös kuntaliitosten myötä Rauman maalaiskunnasta, Kodisjoelta ja Lapin kunnasta toimitetut asiakirjat.

Asiakirjojen julkisuutta ja käyttöä rajoittavat julkisuuslain, tietosuojalain ja erityislakien pykälät. Asiakirjojen käytössä noudatetaan yleisten asiakirjojen käsittelystä annettuja ohjeita. Asiakirjoja ei lainata arkiston ulkopuolelle.

Toimi näin

Mikäli asiasi koskee arkistoitua tietoa, pyynnön voi laittaa suoraan kaupunginarkistoon.

Jos taas tiedustelu koskee uudempaa, vireillä olevaa asiaa, kannattaa se laittaa kaupungin kirjaamoon.

Tausta

Viranomaistoiminta asiakirjoineen on lähtökohtaisesti julkista. Asiakirjat ovat julkisia, ellei laissa nimenomaisesti toisin määrätä. Jos asiakirja on salainen, viranomaisella on velvollisuus perustella salauspäätös. Lisäksi jokaisella on pääsääntöisesti oikeus saada tieto häntä itseään koskevista asiakirjoista, vaikka ne olisi laissa määrätty yleisöltä salassa pidettäviksi.

Viranomaisen on järjestettävä asiakirjahallinto siten, että kansalaiset halutessaan saavat asiakirjat ja niihin sisältyvät tiedot vaivattomasti käyttöönsä. Aineisto- ja tietopalvelussa asiakirjahallinto pitää asiakirjat yleisön saatavilla ja avustaa arkistojen käytössä.

Lisätiedot

Lainsäädäntö

Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621

Maksullisuus

Palvelu on maksuton.

Asiakirjoihin tutustuminen viranomaisen tiloissa on pääsääntöisesti maksutonta. Kopioinnista voidaan periä maksu.

Kaupunginarkisto

Kaupunginarkiston tietopalvelu toimii kaupungintalolla ja sen aukioloaikojen mukaisesti. Paikan päällä asioimisesta on aina sovittava etukäteen.

Tietojen noutaminen arkistosta edellyttää tietopyynnön tekemistä.

Ohjeet tietopyyntöjen tekemiseen löytyvät Rauman kaupungin asiakirjajulkisuuskuvauksesta:

Muuta kysyttävää arkistoihin ja arkistointiin liittyen:

  • Hemminki Jaana