Katusuunnitelmien laatiminen

Kuntalaisilla on mahdollisuus osallistua katu- ja yleisten alueiden suunnitelmien laadintaan niiden valmisteilla- ja nähtävillä olon aikana. Suunnitelmat ovat nähtävillä kaupungin palvelupiste Pyyrmanissa ja sähköisesti kaupungin Kuulutukset-sivulla.

Katusuunnitelman laatimiseen on mahdollista osallistua ensimmäisen kerran silloin, kun suunnittelu aloitetaan ja katusuunnitelman kuulutetaan olevan valmisteilla. Valmisteilla olon aikana on kahden viikon ajan mahdollisuus jättää  mielipide (koskee kaikkia kuntalaisia) suunnitelmaa koskien.

Valmisteilla olon jälkeen laaditaan varsinainen katusuunnitelmaehdotus. Suunnitelmassa esitetään kadun liikennejärjestelyperiaatteet, kuivatus, katukorkeudet, päällystemateriaali, tarvittaessa istutukset ja pysyväisluonteiset rakennelmat ja laitteet.

Suunnitelmaehdotus viedään Rauman kaupungin tekniseen valiokuntaan hyväksyttäväksi ja asetetaan tämän jälkeen nähtäville kahdeksi viikoksi. Suunnittelualueeseen rajoittuville kiinteistönomistajille ilmoitetaan kirjeitse suunnitelman nähtävillä olosta ja mahdollisuudesta jättää suunnitelmaehdotusta koskeva muistutus.

Katusuunnitelmaehdotuksen nähtävillä olon jälkeen lopullisen katusuunnitelman hyväksyy tekninen valiokunta.

Lisätietoja antaa

  • Asikainen Juha

  • Böhm Juha

  • Kouva Minna

  • Pajuoja Riikka