Lupaa rakentamiseen tai toimenpiteen suorittamiseen haetaan kirjallisesti toimittamalla hakemusasiakirjat rakennusvalvontaan. Lupatarkastaja valmistelee asian ja pyytää tarvittaessa lisäselvityksiä. Lupa-asia laitetaan vireille kun hakemukseen liitettävät pääpiirustukset ja muut asiakirjat ovat valmiit.

Ennakkokäsittelyllä parempaan lopputulokseen

Ensisijaisena tavoitteena on, että rakennushankkeeseen ryhtyvä sekä pääsuunnittelija ovat yhteydessä rakennusvalvontaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Ennakko-ohjauksella, neuvonnalla ja luonnosten läpikäynnillä pyritään siihen, että lupahakemus voidaan jättää rakennusvalvontaan mahdollisimman täydellisenä. Lupakäsittely nopeutuu, kun hakemuksen jättämisen jälkeen ei erillisiä lisäselvityksiä ja täydennyksiä tarvitse pyytää.

Lue lupapäätös kaikkine ehtoineen huolellisesti läpi

Luvan myöntäminen edellyttää lupaharkintaa, eli sen toteamista, täyttyvätkö laissa säädetyt luvan myöntämisedellytykset. Myönteiseen lupapäätökseen voidaan sisällyttää lupamääräyksiä. Lupamääräys eli lupaehto voi koskea esimerkiksi rakennuspaikalla jo olevan rakennuksen purkamista. Ehto voi koskea myös rakentamistapaa, esim. tietyn pintamateriaalin tai -värin käyttämistä, piha- ja autopaikkajärjestelyjä, aitaamista, jätehuoltotilojen sijoittamista, pihalla olevien rakennelmien sijoittamista, rasitteiden perustamista jne.

Lupapäätökseen otetaan tarvittaessa myös vaatimukset mm. vastaavan työnjohtajan hyväksymisestä ennen töiden aloittamista, mahdollisista erityisalojen työnjohtajista sekä tarvittavien katselmusten suorittamisesta ja mahdollisten erityissuunnitelmien esittämisestä.

Lupapäätös annetaan julkipanon jälkeen. Julkipanomenettelyssä päätöksen antamisesta ilmoitetaan vähintään päivää ennen päätöksen antamista viranomaisen ilmoitustaululla. Ilmoituksessa mainitaan viranomainen, asian laatu ja päätöksen antopäivä. Päätöksen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon antopäivänä.

Lupapäätös toimitetaan hakijalle. Päätös toimitetaan lisäksi niille, jotka ovat sitä huomautuksessa tai erikseen pyytäneet.

Päätöksen antamisesta alkaa kulua muutoksenhakuaika, jonka aikana hakija, naapuri sekä muu laissa erikseen määritelty asianosainen ja viranomainen voi tehdä oikaisuvaatimuksen tai valituksen päätöksestä.

Oikaisuvaatimus

Viranhaltijan tekemään lupapäätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla, vaan päätökseen tyytymättömällä on oikeus saattaa asia oikaisuvaatimuksena ympäristölautakunnan käsiteltäväksi. Päätökseen on tällöin liitetty ohje oikaisuvaatimuksen tekemiseksi. Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti viranhaltijalle 14 päivän kuluessa päätöksen antamisesta.

Valitus

Ympäristölautakunnan antamasta lupapäätöksestä tai lautakunnan oikaisuvaatimuksen johdosta antamasta päätöksestä voi valittaa Turun hallinto-oikeuteen. Päätökseen on tällöin liitetty valitusosoitus. Valitusaika on 30 päivää päätöksen antamisesta.

Rakennustyön aloittaminen

Rakentaminen voidaan aloittaa pääsääntöisesti vasta luvan saatua lainvoiman, eli sen jälkeen, kun siihen ei enää voida hakea muutosta. Rakennushankkeeseen ryhtyvällä on mahdollisuus anoa aloittamisoikeutta ennen päätöksen lainvoimaisuutta.