Tarkastusasiakirja

Tarkastusasiakirja

Rakentamisen asianmukaisen toteuttamisen varmistamiseksi ja tarkastusten todentamiseksi rakennustyömaalla pidetään rakennustyön tarkastusasiakirjaa. 
 
Vastaava työnjohtaja vastaa rakennustyön tarkastusasiakirjan ylläpidosta. Rakennusluvassa määrätyt tai aloituskokouksessa sovitut rakennusvaiheiden vastuuhenkilöt sekä työvaiheiden tarkastuksia suorittavat henkilöt varmentavat suorittamansa tarkastuksen rakennustyön tarkastusasiakirjaan. Varmennusmerkintään tulee sisältyä tarkastajan nimikirjoitus, nimen selvennys sekä varmennuksen päivämäärä.

Tarkastusasiakirjaan kuuluvia olennaisia asioita ovat muun muassa:

 • rakennustyön aloittamisen edellytysten tarkistaminen,
 • kunkin tarkastettavan työvaiheen toteuttamisen edellytysten varmistaminen,
 • rakennuksen turvallisuuteen ja terveellisyyteen sekä pitkäaikaiskestävyyteen liittyvien keskeisten työvaiheiden tarkastukset,
 • kantavien rakenteiden keskeisten virheriskien selvittäminen rakenneosien valmistuksessa,
 • rakennustyön toteutuksessa ja rakennuksen käytössä sekä tähän perustuva tarkastusten varmentaminen,
 • rakennustyön aikaisen kosteuden haitallisten vaikutusten ehkäiseminen ja rakennuksen kuivatuksen varmistaminen,
 • rakentamisen suunnitelmien mukaisuuden varmentaminen tai maininta poikkeamisen hyväksymisestä,
 • rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjetta varten tarpeellisen tiedon kokoaminen,
 • rakennustuotteiden kelpoisuuden toteaminen,
 • katselmusten ja muiden viranomaistarkastusten merkitseminen, sekä
 • loppukatselmuksen toimittamisen edellytysten varmistaminen
 • Tarkastusasiakirjaan merkitään myös rakennuttajan, suunnittelijan, urakoitsijan tai käytetyn asiantuntijan perusteltu huomautus, joka koskee rakennussuorituksen poikkeamista säännösten mukaisuudesta. Vastaavan työnjohtajan tulee viipymättä ilmoittaa tästä rakennusvalvontaviranomaiselle.

Tarkastusasiakirjan pitämisestä tehdään merkintä loppukatselmuspöytäkirjaan ja sen yhteenveto arkistoidaan rakennuksen lupa-asiakirjojen yhteyteen, sekä rakennusvalvonnan arkistoon.