Rakennustyönaikainen valvonta

Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on valvoa yleisen edun kannalta rakennustoimintaa sekä osaltaan huolehtia, että rakentamisessa noudatetaan maankäyttö- ja rakennuslakia ja sen nojalla säädettyjä tai määrättyjä asioita.

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti. Hankkeeseen ryhtyvällä on oltava hankkeen vaativuus huomioon ottaen riittävät edellytykset sen toteuttamiseen. Lisäksi on huolehdittava, että rakennushankkeen kelpoisuusvaatimukset täyttävillä suunnittelijoilla ja työnjohtajilla sekä muilla hankkeessa toimivilla on riittävä asiantuntemus ja ammattitaito.

Rakennustyön viranomaisvalvonta alkaa luvanvaraisen rakennustyön aloittamisesta ja päättyy loppukatselmukseen. Ennen töiden aloittamista on tehtävä aloittamisilmoitus rakennusvalvontaan. Myös vastaava työnjohtaja tulee olla hyväksytty ennen töiden aloittamista.  Vastaavan työnjohtajan tehtäviin kuuluu mm. huolehtia, että luvassa määrätyt katselmukset ja viranomaistarkastukset pidetään ajallaan ja rakennustyön tarkastusasiakirjaa täytetään asianmukaisesti.
Hankkeesta riippuen voidaan edellyttää myös erityisalojen työnjohtajia. Rakennusluvassa on voitu määrätä rakentamisessa säädetyn huolehtimisvelvollisuuden täyttämiseksi tarvittavasta aloituskokouksesta. Käytännössä aloituskokous edellytetään pidettäväksi omakotitalojen ja sitä suurempien rakennusten rakennushankkeissa.

Lupapäätöksessä määrätään hankkeen edellyttämät katselmukset ja viranomaistarkastukset sekä erikseen ennen eri työvaiheita rakennusvalvontaan toimitettavat erityissuunnitelmat. Katselmusten ja tarkastusten yhteydessä rakennustarkastaja tai muu rakennusvalvontaa suorittava viranhaltija voi antaa määräyksiä.

Viranhaltija voi myös määrätä säännösten-, määräysten- tai luvanvastaisesti suoritetun rakennustyön keskeyttämisestä.

Rakennustyönaikainen poikkeaminen hyväksytyistä suunnitelmista edellyttää aina rakennustarkastajan suostumusta tai uutta lupaa ja mahdollisesti naapurin kuulemista.

Rakennusvalvontaviranomainen voi käyttää hallintopakkoa, jos joku ryhtyy toimiin maankäyttö- ja rakennuslain tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten vastaisesti tai lyö laimin näihin perustuvan velvollisuutensa.

Rakennetun ympäristön valvonta

Rakennus ympäristöineen tulee pitää sellaisessa kunnossa, että se on terveellinen, turvallinen ja käyttökelpoinen, eikä rumenna ympäristöä. Rakennettu ympäristö on pidettävä rakennusluvan mukaisessa käytössä ja siistissä kunnossa. Myös piha-alue on pidettävä kunnossa. Rakennusjärjestyksen mukaan sade- ja pintavesien poisjohtaminen sekä lumen varastointi pihamaalla on suoritettava siten, ettei siitä aiheudu huomattavaa haittaa naapureille.
Jos rakennuksen tai sen ympäristön kunnossapitovelvollisuus laiminlyödään, kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi määrätä rakennuksen korjattavaksi tai sen ympäristön siistittäväksi.

Ulkovarastointi on järjestettävä niin, ettei se turmele tieltä tai muulta yleiseltä kulkuväylältä tai alueelta näkyvää maisemaa tai häiritse ympäröivää asutusta.
Asemakaava-alueella ulkovarastointikielto on tiukempi. Jos asemakaavasta ei muuta johdu, on häiriötä aiheuttava ja ympäristöä rumentava ulkovarastointi kielletty. Kielto koskee myös pitkäaikaista tai laajaa tavaroiden ulkosäilytystä, vaikka siitä ei aiheutuisikaan häiriötä.

Rakennettuun ympäristöön kohdistuvat ilmoitukset tulee osoittaa kirjallisina rakennusvalvontaan.