Työnjohtajat

Työnjohtajat

Vastaava työnjohtaja johtaa rakennustyötä, vastaa työn suorituksesta ja sen laadusta sekä huolehtii rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan ja hyvän rakennustavan mukaisesta työn suorittamisesta.

Käytännössä vastaava työnjohtaja huolehtii:

  • aloituskokouksen, katselmusten ja muiden viranomaistarkastusten pyytämisestä riittävän ajoissa
  • erityisalojen osatehtävien muodostamasta kokonaisuudesta ja siitä, että erityisalojen työnjohtajat hoitavat heille määrätyt tehtävät
  • rakennustyön tarkastamisesta työvaihekohtaisesti ja tarkastusasiakirjan ylläpitämisestä
  • poikkeamien ilmoittamisesta rakennusvalvontaan ja tarvittaviin toimiin ryhtymisestä havaittujen puutteiden tai virheiden johdosta

Vastaava työnjohtaja tarvitaan pääsääntöisesti aina lupaa tai muuta viranomaishyväksyntää edellyttävässä rakennustyössä. Vastaavaa työnjohtajaa edellyttäviä rakennustöitä ovat myös rakennushankkeeseen liittyvät kaivaminen, täyttäminen, louhiminen, paalutustyö ja rakennuksen purkaminen.

Tehtävään suostunutta vastaavaa työnjohtajaa koskeva hakemus tulee toimittaa hyväksyttäväksi rakennusvalvontaan ennen edellä mainittujen töiden suorittamista.

Erityisalojen työnjohtajat

Tarpeelliset erityisalojen työnjohtajat määrätään lupapäätöksessä.
Rakennustyössä tulee olla kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston rakentamista sekä ilmanvaihtolaitteiston rakentamisesta vastaava työnjohtaja sen mukaan kuin tehtävien vaativuus edellyttää. Rakennustyössä voi lisäksi olla rakennusluvassa tai erityisestä syystä rakennustyön aikana määrättäviä muiden erityisalojen vastuullisia työnjohtajia.

Kiinteistön vesi- ja viemärityönjohtaja vastaa rakennuksen vesi- ja viemäröintitöiden suorittamisesta säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti. Viranomaisvalvonta keskittyy käyttöönottovaiheessa pidettävään vesi- ja viemärilaitteiden katselmukseen, joten KVV-työnjohtajan vastuu työvaihekohtaisissa tarkastuksissa korostuu.

Tehtävään suostunutta erityisalojen työnjohtajaa koskeva hakemus tulee toimittaa hyväksyttäväksi rakennusvalvontaan ennen edellä mainittujen töiden suorittamista.