Ajankohtaista

Asumisen energiatehokkuuteen liittyvät toimet ovat raumalaisten suosimia kestävyystekoja

Aurinkopaneelit.

Rauman kaupunki toteutti 8.5.–5.6. kestävän kehityksen asukaskyselyn, jolla kartoitettiin kaupunkilaisten arjessaan toteuttamia kestävän kehityksen toimenpiteitä sekä näkemyksiä siitä, millaisia toimia he ovat kiinnostuneet tekemään tulevaisuudessa. Vastauksia saatiin yhteensä 120.

Sähkön ja veden kulutuksen vähentäminen, jätteiden lajittelu, kierrätys ja uusiokäyttö sekä lähiluontokohteiden suosiminen virkistysalueina nousivat yleisimmiksi asukkaiden toteuttamista kestävän kehityksen toimenpiteistä.

– Samat vastaukset nousivat kärkisijoille tiedusteltaessa vastuullisuuden toteutumisen kannalta vaikuttavimpia keinoja, kestävän kehityksen koordinaattori Anna Meriruoho sanoo.

Vähäpäästöisen liikkumisen ja kestävän kaavoituksen merkitykset kasvavat tulevaisuudessa

Vastaajat pitivät tärkeänä myös vähäpäästöisen liikkumisen, kuten pyöräilymahdollisuuksien ja julkisen liikenteen kehittämistä ilmastovaikutusten hillitsemiseksi.

Kestävien ratkaisujen toteuttamiseen vastaajia motivoivat lähes yhtä paljon niin ympäristö- kuin taloudelliset syyt. Suurimpina haasteina vastaajat pitivät teoista aiheutuvia kustannuksia, joukkoliikenteen aikataulujen sopimattomuutta omiin aikatauluihin sekä kierrätyspisteiden vähyyttä ja heikkoa sijaintia.

– Hämmennystä tuloksissa aiheutti se, että vastaajat eivät arvottaneet omiin ruokailu- ja kulutustottumuksiinsa liittyviä vastuullisia valintoja suhteessa niin tärkeinä kestävyystavoitteita tukevina tekoina kuin asumiseen ja liikkumiseen liittyviä ratkaisuja, Meriruoho toteaa.

Vastaajat toivoivat lisää tietoa Rauman kaupungin sekä Rauman elinkeinoelämän kestävyystoimista. Kaupungin katsottiin voivan edistää kestävää kehitystä lisäämällä viestintää, tarjoamalla osallistumismahdollisuuksia suunnitteluun ja päätöksentekoon sekä tukemalla asukkaiden asennemuutosta.

Tulevaisuudessa kaupunkiorganisaatiolta toivotaan panostusta vihreän siirtymän, esimerkiksi bio- ja kiertotalouden, investointien houkuttelemiseen Raumalle sekä luonnon, talouden ja sosiaaliset tarpeet yhdistäviin kaavoitus- ja liikenneratkaisuihin.

Asukaskysely toteutettiin osana Rauman kestävän kehityksen ohjelman valmistelua. Ohjelma on yksi Rauman kaupunkistrategiaa 2022–2030 konkretisoivista kokonaisuuksista. Kestävän kehityksen ohjelma sisältää kaupungin toimialojen kestävän kehityksen tavoitteet ja niitä edistävät toimenpiteet sekä mittarit ekologisen, taloudellisen sekä sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden näkökulmista.

Ihmisiä Kuninkaankadulla kävelykatuaikana.