Ajankohtaista

Rauman kaupunki käynnistää talousohjelman ja kouluverkkosuunnitelman laadinnan

Valkoinen Rauma-logo sinisellä pohjalla.

Rauman kaupunginhallitus päättää 18.12. kokouksessaan vuosille 2024–2027 laadittavan talousohjelman ja erikseen toteutettavan kouluverkkosuunnitelman käynnistämisestä.

Kaupunkistrategiaa laadittaessa yhdeksi käytännön toimenpiteeksi määriteltiin strategiaa edistävä talousohjelma. Kaupunginvaltuusto on 27.11.2023 antanut kaupungin viranhaltijajohdolle tehtäväksi valmistella vuosille 2024–2027 talousohjelman, jonka tulee sisältää myös ehdotukset palveluverkkoratkaisuista. Ohjelma on tarkoitus tuoda valtuuston päätettäväksi vuoden 2024 aikana.

– Keskeisenä tavoitteena on luoda edellytykset tasapainoiselle ja investoinnit mahdollistavalle kestävälle kuntataloudelle. Ohjelman tulee tunnistaa talouteen merkittävästi vaikuttavat tekijät ja sisältää kaupungin taloutta ohjaavat periaatteet ja strategiaa tukevat linjaukset. Lisäksi talousohjelman tulee määrittää käytännön toimenpiteet talouden vakauttamiseksi ja investointien mahdollistamiseksi, kaupunginjohtaja Esko Poikela toteaa.

Talousohjelman laadintaan vaikuttavista tekijöistä merkittävin on Rauman talouden tuloksen ennakoitu vahva alijäämäisyys tulevina vuosina. Vähenevät valtionosuudet yhdessä heikkenevien verotulokertymien kanssa haastavat kaupungin taloutta talousohjelmavuosina. Kaupungin palvelutuotantoon ja palvelurakenteisiin vaikuttavista yksittäisistä tekijöistä merkittävin on pienenevät lasten ja nuorten ikäluokat.

− Laadittavassa talousohjelmassa ei oteta kantaa kouluverkkoa koskevaan valmisteluun ja päätöksentekoon. Kouluverkkosuunnitelman laatimisesta päätetään erikseen ja valmistelu etenee omana prosessinaan, Esko Poikela sanoo.

Rauman kaupunginhallitus asettaa 18.12. kokouksessaan ohjelman laadintaa varten ohjausryhmän, johon nimetään 4 luottamushenkilöä, toimialajohtajat, talousjohtaja ja puheenjohtajaksi kaupunginjohtaja.

Kouluverkkosuunnitelman valmistelu käynnistyy

Rauman perusopetuksen koulujen oppilasmäärien kehittyminen ikäluokkien voimakkaasti pienentyessä, uusien kouluinvestointien toteuttaminen sekä kaupungin taloudellisen liikkumavaran kaventuminen edellyttävät kaupungin kouluverkkoa koskevan selvitystyön käynnistämistä.

Kouluverkkosuunnitelma sisältää muun muassa nykytilakuvauksen, oppilasennusteet, henkilöstöön liittyvät tarpeet ja vaikutukset, perusopetuksen käyttötalouden ja mahdollisten muutosten vaikutukset, kouluinvestoinnit ja tulevat tarpeet, pedagogiset seikat ja oppilashuollon palvelut, esityksen uudesta kouluverkosta ja oppilaiden koulukuljetukset sekä päätösesityksen vaikutusten arvioinnit.

Suunnitelmaa valmistellaan viranhaltijatyönä. Valmistelusta vastaa kaupungin sivistystoimiala ja työn etenemisestä toimialajohtaja Soile Strander.

Kaupunginhallitus toimii suunnitelmatyön ohjausryhmänä, jonka ulkoiseksi jäseneksi kutsutaan sivistysvaliokunnan puheenjohtaja. Ennen päätöksentekoa huomioidaan osallistaminen ja kuuleminen.

Kaupunginhallitus tekee esityksensä kaupunginvaltuustolle kouluverkkosuunnitelman hyväksymisestä vuoden 2024 aikana.