Rauman kauppakamari tiedottaa:

Eurajoen kunta, Rauman kaupunki Rauman kauppakamari ja Rauman satama käynnistivät syksyllä 2022 selvitystyön kestävän teollisen liiketoiminnan, erityisesti bio- ja kiertotalouden edistämis- ja kasvumahdollisuuksista eteläisessä Satakunnassa. Yhteistyön pitkän tähtäimen tavoitteena on Rauman seudulla sijaitsevan yritystoiminnan resurssiviisaan kasvun ja uusien investointien mahdollistaminen. Selvitystyön tuloksia esiteltiin tiistaina 18.4. Rauman kaupungintalolla järjestetyssä tilaisuudessa.

– Rauman ja Eurajoen alueella on tunnistettu potentiaali kehittyä kestävän teollisuuden toimintaympäristönä. Keskeiseksi kysymykseksi nousee, miten valjastaa tunnistettu potentiaali ja kehittää toimintaa parhaalla tavalla”, tiivistää Eurajoen kunnanjohtaja Vesa Lakaniemi.

Selvitystyön aikana on tutkittu valittujen yrityskeskittymien osalta nykytilaa sekä muodostettu yhteistyössä yksityisten ja julkisten toimijoiden kanssa kuva toimista, joilla seudulla voidaan tukea yritysten kasvumahdollisuuksia ja uusia teollisia investointeja vuoteen 2030 mennessä. Yrityskeskittymistä tarkemman tarkastelun alle valittiin metalliteollisuus, elintarvikeklusteri ja metsä- ja biotalousklusteri.

Visioksi muotoutui ”Yhteistyön, ennakkoluulottomuuden, rohkeuden ja jatkuvan oppimisen kautta kohti kestävää kasvua ja elinvoimaa meren äärellä.” Kestävyys, jatkuva oppiminen, aktiivinen näkyvyys, mahdollisuuksien luominen, avoimuus kokeiluille ja resurssiviisas kasvu laajassa yhteistyöverkostossa muodostavat vision osa-alueet.

Liiketoimintamahdollisuuksiksi seudulla tunnistettiin esimerkiksi puukuidun, tanniinien tai savukaasujen jatkojalostaminen, akkujen kierrätys, laivojen purkuteollisuus, hukkalämmön hyötykäyttö teollisissa ympäristöissä sekä uusiutuvat energiaratkaisut jatkojalosteineen. Kaiken kaikkiaan jalostusasteen nosto nykyisten teollisten tuotantolaitosten jatkoksi on iso mahdollisuus. Kehityskohteiksi tunnistettiin muun muassa tiiviimmän yhteistyön tarve eri toimijoiden välillä, osaajien kohtaanto ja vastuullisuusosaamisen kehittäminen sekä liiallinen vaatimattomuus vahvuuksista kerrottaessa.

Työssä laadittiin tiekartta tavoitetilaan pääsemiseksi. Tiekartta sisältää vision tavoitetilan saavuttamisen kannalta oleellisimmat painopistealueet sekä toimenpiteet, jotka on priorisoitu vaikuttavuutensa mukaisesti.

– Tarvitaan jatkuvaa liiketoiminta- ja kasvun mahdollisuuksien tunnistamista ja teemojen kiteyttämistä viestittävään muotoon. Kestävää teollisuutta ja kiertotaloutta tukevien alueiden kehittäminen proaktiivisesti on keskeinen tehtävä kuntien toimiessa kasvun mahdollistajina. Tässä osa-alueessa tehdään jatkossakin maakunnan laajuista sekä maakunta- ja maan rajat ylittävää yhteistyötä”, toteaa Rauman kaupunginjohtaja Esko Poikela.

– Myös osaamisen kehittämisessä ja osaajien houkuttelussa yksityisten ja julkisten toimijoiden välinen yhteistyö tiivistyy. Tästä jo toteutuneina esimerkkeinä International House Rauman yhden oven toimintamalli kansainvälisten osaajien tukemiseksi seudulle sijoittumisessa ja Rauman meriklusterin osaaja- ja osaamisen kehittämistarpeissa yritykset ja oppilaitokset yhdistävä Seaside Campus -toimintamalli”, kiittelee Rauman kauppakamarin toimitusjohtaja Riikka Piispa.

Osana selvitystyötä kartoitettiin myös seudun toimijoiden yhteistyömahdollisuuksia Nokian ja Rauman kaupunkien välillä kanssa kiertotalousosaamisen, liikenneväylien ja logistiikan sekä muun yhteistyön osalta. Rauman kaupungin, Nokian kaupungin, Rauman Satama Oy:n, Rauman kauppakamarin, Tampereen kauppakamarin ja Verte Oy:n yhteistyösopimus elinvoiman ja elinkeinoelämän toimintaedellytysten yhteisestä kehittämisestä tulee voimaan kevään 2023 aikana.

Selvitystyön valmistumisen jälkeen yhteistyötä jatketaan kasvuverkostoksi nimetyn ryhmän toimesta. Ryhmää kutsuu tarpeen mukaan koolle Rauman kauppakamari. Ydinryhmään kuuluvat alustavasti Eurajoen kunnan, Rauman kaupungin, Rauman Satama Oy:n ja Satakunnan ammattikorkeakoulun edustajat. Myös käynnistynyt Rauman ja Nokian välinen yhteistyö linkitetään tekemiseen.

Selvitystyön toteutusta tuki Satakuntaliitto AKKE-rahoituksella eli alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman kehittämisrahoituksella. Toteuttajakumppaniksi valikoitui kilpailutuksen kautta Afry, jonka päävastuullinen konsultti oli Antti Hautamäki.

Selvitystyön raportti