Ajankohtaista

Vanhan Rauman uuden asemakaavaluonnoksen ensimmäinen vaihe julkaistaan

Joulukaupunki ilmakuva, naulamäki

Rauman kaupunginhallituksen kaavoitusjaosto käsittelee 15.12. kokouksessaan Vanhan Rauman asemakaavan ensimmäistä suunnitelmaa eli asemakaavaluonnoksen vaihetta 1.

Asemakaava on alueen säilyttämisen ja kehittämisen keskeinen väline, jossa määritellään suojeltavat rakennukset, käyttötarkoitukset, uudisrakennusten paikat ja koot sekä korjaamisen ja rakentamisen tavat. Luonnoksessa on esitetty suojelumerkinnät, käyttötarkoitukset ja rakennusoikeudet. Tarkemmat korjaus- ja rakentamistapamääräykset sekä liikenne ja pysäköinti käsitellään luonnoksen vaiheessa 2 vuonna 2023.

– Maailmanperintökohde Vanhassa Raumassa talot, ympäristö ja ihmiset ovat symbioosissa. Talot ja ympäristö vaativat jatkuvaa huolenpitoa ja kunnostamista, mutta vastavuoroisesti ne tarjoavat käyttäjilleen miellyttävän, vetovoimaisen ja moniulotteisen ympäristön sekä lukuisia mahdollisuuksia yritys- ja muuhun toimintaan, kaavoitusarkkitehti Henri Raitio toteaa.

Vanha Rauma on sekä UNESCOn maailmanperintökohde että valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö. Alue on laajuudeltaan noin 29 hehtaaria, tontteja on 248 ja yksittäisiä taloja noin 600. Asukkaita alueella on noin 800 ja yrityksiä yli 150, joista iso osa on erikoistavarakauppoja ja palveluntarjoajia.

– Kaavan suunnittelutyö on vaatinut taustakseen laajoja selvityksiä, kuten rakennus-, piha- ja kasvillisuusinventoinnit, kulttuuriympäristöselvityksen, kaupallisen selvityksen ja erilaiset liikenteelliset tarkastelut. Vanhan Rauman asemakaavamuutoksen keskeisimmät tavoitteet on päätetty lokakuussa 2018 valmistuneessa osayleiskaavassa, kaavoitusarkkitehti Mervi Tammi kertoo.

Säilyttäminen koetaan tärkeäksi

Vanhan Rauman asemakaavaprosessiin kuuluu laaja kuuleminen. Kaavoitusarkkitehdit ovat vierailleet jokaisella alueen tontilla ja haastatelleet lähes jokaista kiinteistönomistajaa ja yrittäjää sekä ison osan asukkaista vuosina 2019–2022.

­Museovirasto ja ELY-keskus ovat olleet keskeisessä roolissa viranomaisohjauksessa. Valmistelun aikana kaupungin kaavoitusjaostolle on esitelty selvityksiä ja suunnittelua ja niistä on käyty monipuolista keskustelua.

Vanhan Rauman kiinteistönomistajat ja muut toimijat ovat haastattelujen perusteella erittäin sitoutuneita Vanhan Rauman säilyttämiseen. Suojelumääräyksiä pidetään lähes poikkeuksetta tärkeinä, jotta kaikki tietävät, miten korjataan ja rakennetaan oikein.

Suurin osa Vanhan Rauman rakennuksista on kaavaluonnoksessa merkitty säilytettäviksi, kun vanhassa kaavassa vain 60 prosenttia rakennuksista oli säilytettäviä. Rakennusten arvot on tarkkaan tutkittu inventoinnissa ja katselmuksilla.

Tulevaisuuteen kauppapaikkana uskotaan vahvasti

Vanhaan Raumaan sijoittuu iso osa Rauman kaupallista keskustaa. Tavoitteena on, että Vanha Rauma säilyy elinvoimaisena kauppapaikkana. Tänä vuonna tehdyn tuoreen kaupallisen selvityksen mukaan ”Vanha Rauma on tiivis ja intensiivinen kaupan keskittymä, jonka vahvuus on tiheässä liiketilaverkostossa. Se on Vanhan Rauman vetovoima, eikä sitä pidä heikentää luovuttamalla liiketiloja muuhun kuin kaupan ja palveluiden käyttöön.”

Liiketilat keskittyvät Vanhan Rauman liikekeskusta-alueelle, jossa on myös jonkin verran asumista ja muita toimintoja. Liikekeskustan ulkopuolisella alueella on pääasiassa asumista, mutta pienimuotoinen liiketoiminta on sielläkin sallittua.

Yrittäjille ja liikekiinteistöjen omistajille tehdyistä haastatteluista käy ilmi, että Vanhan Rauman tulevaisuuteen kauppapaikkana uskotaan vahvasti. Vanha Rauma koetaan ainutlaatuisena ja vetovoimaisena. Rakennuksia pidetään liiketoimintaan hyvin sopivina. Haastavaksi koetaan esteettömyyden toteuttaminen. Uhkina koetaan nykyisten liikkeenharjoittajien eläköityminen, liiketilojen muuttaminen asuinkäyttöön sekä kaupan keskittyminen isoille toimijoille. Tyhjiä liiketiloja pidetään suurelta osin normaalina vaihteluna. Osa haastatelluista toivoo Raumalle lisää majoituskapasiteettia ja toimintoja lapsille.

Vanhassa Raumassa on osoitettu lisärakennusoikeutta pihapiirien täydentämiseksi ja toimivuuden parantamiseksi. Uudisrakennusten kellareihin on mahdollista rakentaa pääkäyttötarkoituksenmukaisia tiloja. Lisäksi olemassa olevia moderneja kellaritiloja voi ottaa pääkäyttötarkoituksenmukaiseen käyttöön. Historiallisten rakennusten kylmille ullakoille ei ole suositeltavaa rakentaa lämpimiä tiloja, mutta jos niin tehdään, tulee varmistua, etteivät kulttuurihistorialliset arvot vaarannu ja ratkaisu on teknisesti toimiva.

Haastatteluissa korostettiin torin elävyyden parantamista. Kaavaluonnoksessa torille on esitetty torikatokset korvaavaa monitoimipaviljonkia palvelemaan torikauppaa ja erilaisia tapahtumia. Ympärivuotisuutta tukevan rakennuksen kellariin on mahdollista sijoittaa esimerkiksi huolto- ja varastotilat, yleisö-wc:t sekä nousevan esiintymislavan mekanismi. Näin toritilaa voitaisiin selkeyttää ja toimintoja parantaa.

Savilan aluetta kehitetään vehreänä monitoimialueena, joka palvelee tapahtumia ja toimii muuna aikana puistona ja pysäköintialueena. Olemassa oleva puusto säilyisi ja maanpinnan käsittelyllä voitaisiin tukea alueen monikäyttöisyyttä ja viihtyisyyttä.

Kaavaluonnoksen vaihe 1 asetetaan nähtäville tammikuussa 2023. Nähtävilläolon aikana luonnoksesta voi jättää mielipiteitä ja viranomaiset antavat siitä lausuntonsa.

Kaavaluonnoksesta pidetään esittelytilaisuus kaupungintalon sisäpihalla olevassa ravintola Knuutinpojassa torstaina 15.12. klo 18. Yleisötilaisuus kaavaluonnoksesta järjestetään tammikuun lopussa 2023.