Vanhan Rauman asemakaavamuutoksen ensimmäisestä luonnosvaiheesta jätettiin yhteensä 28 mielipidettä ja 9 lausuntoa. Luonnos oli nähtävillä 30.1.–23.3.

Kaikilla raumalaisilla ja muilla asianosaisilla oli mahdollisuus jättää mielipide kaavasta. Osallisia ovat maankäyttö- ja rakennuslain mukaan alueen maanomistajien lisäksi viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään, sekä henkilöt, joiden työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa.

Rauman kaupunginhallituksen kaavoitusjaoston hyväksymässä asemakaavaluonnoksessa esitettiin Vanhan Rauman alueen suojelumerkinnät, käyttötarkoitukset ja rakennusoikeudet. Tarkemmat korjaus- ja rakentamistapamääräykset sekä liikenne ja pysäköinti käsitellään myöhemmin luonnoksen toisessa vaiheessa.

– Vanha Rauma on sekä UNESCOn maailmanperintökohde, että valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö. Alue on laajuudeltaan noin 29 hehtaaria, tontteja on 248 ja yksittäisiä taloja noin 600. Asukkaita alueella on noin 800 ja yrityksiä yli 150, joista iso osa on erikoistavarakauppoja ja palveluntarjoajia. Mielipiteitä tuli hyvin maltillinen määrä, kun huomioidaan alueen laajuus ja monipuolisuus, kaavoitusarkkitehti Mervi Tammi kertoo.

Saadut mielipiteet kohdistuivat ennen kaikkea yksittäisiin rakennuksiin tai ratkaisuihin. Vanhan Rauman säilyttämistä pidettiin tärkeänä. Suojelutarpeen laajentamista kyseenalaistettiin hyvin vähän. Muutamien yksittäisten rakennusten kohdalla suojelun ulkopuolelle jättämistä perusteltiin huonolla kunnolla tai kiistettiin rakennuksen historialliset arvot.

Kahdessa mielipiteessä pidettiin liian tiukkana vaatimusta säilyttää lähes kaikki nykyiset liiketilat kaupallisessa käytössä. Kolmessa mielipiteessä toivottiin tiettyjen yksittäisten rakennusten kohdalla mahdollisuutta muuttaa käyttötarkoitusta liiketilasta tai majoituksesta asumiseen. Parissa palautteessa toivottiin liiketilojen ullakoille asuntoja.

– Kokonaisuutta ajatellen kaavassa olevaa liiketilojen säilyttämistä kritisoitiin hyvin vähän, kaavoitusjohtaja Juha Eskolin toteaa.

Muutamissa palautteissa kritisoitiin lisäksi rakennusoikeuden määrää ja rakennusalan muotoa. Asiaa tutkitaan tarkemmin kaavan jatkosuunnittelussa.

Torin monitoimirakennuksen kaavamateriaalista tuli negatiivista ja positiivista palautetta. Palautteen perusteella ratkaisun kehittämistä voidaan jatkaa.

– Yleisötilaisuuksissa on käynyt kiitettävä määrä ihmisiä. Korjausrakentamiskeskus Tammelan kaavoittajan kahtena vastaanottopäivänä kävi noin kolmekymmentä ihmistä. Palautteen lisäksi vierailimme nähtävilläoloaikana noin neljässäkymmenessä kiinteistössä. Näissä oli usein kyse teknisistä korjauksista tai osallinen halusi varmistua siitä, että oli tulkinnut luonnosta oikein, kaavoitusarkkitehti Henri Raitio kertoo.

Lausunnoissa kaavaratkaisua pidettiin yleisesti hyvänä. Työohjelmassa jo olevien tarkempien korjaus- ja rakentamistapamääräysten tärkeyttä korostettiin. Myös sisätilojen suojelun tarvetta nostettiin vahvasti esille.

– Vanhan Rauman kaavan osallistaminen on maailmanmittakaavassakin poikkeuksellisen laajaa.

Luonnoksesta saadun palautteen määrän ja sisällön perusteella kaavassa on pystytty hyvin yhdistämään erilaisia tavoitteita, Eskolin arvioi.

Asemakaava on alueen säilyttämisen ja kehittämisen keskeinen väline, jossa määritellään suojeltavat rakennukset, käyttötarkoitukset, uudisrakennusten paikat ja koot sekä korjaamisen ja rakentamisen tavat.

– On selvää, että tämän kaltaisessa laajassa kaavassa pitää tehdä paljon vielä tarkempaa suunnittelua ja teknisiä korjauksia. Saatu kirjallinen ja suullinen palaute käydään huolella läpi ja mietitään, miten asiat ovat ratkaistavissa, Raitio sanoo.

Asemakaavamuutoksen toisen luonnosvaiheen yhteydessä annetaan jokaiseen lausuntoon ja mielipiteeseen kirjallinen vastine.