Tonttien yleiset varaus ja vuokrausperiaatteet

Rauman kaupunki luovuttaa kaupunginvaltuuston vahvistamilla vuokraehdoilla tontteja (asemakaavoitetut alueet) ja rakennuspaikkoja (ns. rakennuskaava ja haja-asutusalueet) asunto- ja yritysrakentamista varten.

Tontin ja rakennuspaikan luovutus tapahtuu siten, että ensin tontti tai rakennuspaikka varataan rakentajalle. Varausaikana rakentaja voi laatia tarvittavat suunnitelmat ja varsinainen hallinta siirretään vuokrasopimuksella tai kauppakirjalla ennen rakennusluvan lopullista hakemista.

Varausaika on noin yksi vuosi kerrallaan. Varausaikana tontilla ei saa tehdä rakentamistöitä eikä kaataa puita. Maaperätutkimukset ovat varausaikana sallittuja.

Varausmaksu laskutetaan varauspäätöksen jälkeen. Varaaja vahvistaa varauksensa maksamalla varauslaskun eräpäivään mennessä. Varauslaskusta ei lähetetä maksumuistutuksia.

Tontit ja rakennuspaikat vuokrataan pääsääntöisesti noin 60 vuodeksi. Tontin vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin (1951:10=100) ja vuokra tarkistetaan vuosittain. Vuokralaisella on muutamia kohteita lukuun ottamatta oikeus ostaa tontti omakseen, kun se on rakennettu. Osto-oikeus syntyy, kun rakentamisvelvoite on täytetty. Haja-asutusalueilla tontit (rakennuspaikat) myydään lähtökohtaisesti suoraan varaajalle.

Asuin- ja yritystonttien rakentamisvelvoiteaika on 3 vuotta maanvuokrasopimuksen tai kauppakirjan voimaantulosta lukien. Vuokralainen on velvollinen hakemaan vuokraoikeutensa kirjaamista ja ostaja on velvollinen hakemaan lainhuutoa kuuden kuukauden kuluessa vuokrasopimuksen tai kauppakirjan allekirjoittamisesta lukien Maanmittauslaitokselta.

Omakotitonttien varaaminen

Omakotitontteja haetaan kalenterikuukausittain. Hakemukset jätetään viimeistään kunkin kuukauden viimeisenä päivänä. Saapuneet hakemukset käsitellään ja arvotaan hakukuukautta seuraavan kuukauden alussa. Hakijoille arvotaan järjestysnumerot, joiden perusteella ratkaistaan samaa tonttia hakeneiden keskinäinen järjestys. Varauspäätös tehdään viranhaltijan päätöksenä.

Ennen tonttihakemuksen jättämistä kannattaa ottaa yhteyttä rakennusvalvontaan sen varmistamiseksi, soveltuuko tontti suunnitellulle rakennukselle. Myös tonttikohtaiset liittymäasiat (mm. vesi- ja sähköliittymä) on hyvä selvittää jo varhaisessa vaiheessa. Tonttikohtainen varausmaksu on 400 euroa.

Mikäli varausaikaa jatketaan varaajan pyynnöstä, peritään varaajalta uusi korotettu varausmaksu. Korotus on tonttilajista riippumatta alkuperäinen varausmaksu korotettuna 200 eurolla kultakin jatkoajalta.

Kerros-, rivitalo- sekä yritystonttien varaaminen

Rauman kaupunki ilmoittaa uudet kerros-, rivitalo- sekä yritystontit haettaviksi määräaikana ilmoituksissaan ja verkkosivuillaan.

Jos tonttia ei ole luovutettu määräaikaisen hakemisen yhteydessä, varataan vapaita tontteja hakemusten perusteella ilman varsinaista hakuaikaa.

Hakemuksessa on selostettava hankkeen laajuus ja toteuttamisaikataulu.

Rivitalotonteista sekä pienkerrostaloista tonttikohtainen varausmaksu on 800 euroa, kerrostalotonteista 1 % kauppahinnasta ja yritys- sekä liiketonteista 1000 euroa. Mikäli varausaikaa jatketaan varaajan pyynnöstä, peritään varaajalta uusi korotettu varausmaksu. Korotus on tonttilajista riippumatta alkuperäinen varausmaksu korotettuna 200 eurolla kultakin jatkoajalta.

Lisätietoa yritysalueista löydät täältä.

Yhteystiedot

  • Palmulaakso Mika

  • Harjanne Irina

  • Asikainen Ari-Pekka