Roskaantuminen

Jätelain roskaamiskiellon mukaan ympäristöön ei saa jättää jätettä, hylätä konetta, laitetta, ajoneuvoa, alusta tai muuta esinettä eikä päästää ainetta siten, että siitä voi aiheutua epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, viihtyisyyden vähentymistä, ihmisen tai eläimen loukkaantumisen vaaraa tai muuta niihin rinnastettavaa vaaraa tai haittaa. Roskaaja on velvollinen siivoamaan roskaamansa alueen. Roskaantuneesta alueesta voi ilmoittaa Ilmoitus ympäristöhaitasta -lomakkeella.

Käytöstä poistetun maanalaisen öljysäiliön poistamisvelvoite

Rauman kaupungin ympäristönsuojelumääräysten (1.5.2022) 21 §:n mukaan käytöstä poistettava maanalainen öljysäiliö tulee poistaa maaperästä kaikkine rakenteineen.

Ympäristönsuojeluviranomainen voi hakemuksesta myöntää poikkeuksen maanalaisen öljysäiliön poistamisesta, mikäli säiliön poistaminen on taloudellisesti kohtuutonta tai poistaminen vaarantaa esimerkiksi asuinrakennuksen rakenteet ja säiliö on tyhjennetty sekä puhdistettu. Poikkeamisesta ei saa aiheutua ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa. Poikkeamishakemuksen käsittelystä peritään Rauman kaupungin ympäristönsuojelun taksan mukainen maksu. Poikkeamishakemukseen tulee liittää vähintään kartta tai asemapiirros öljysäiliön sijainnista kiinteistöllä sekä öljysäiliön tarkastuspöytäkirja, jonka tulee olla valtuutetun tarkastajan laatima. Pöytäkirjasta tulee käydä ilmi, että säiliö on tyhjennetty ja puhdistettu sekä onko säiliö ehjä.

Voit täyttää ja lähettää hakemuslomakkeen ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeamiseen öljysäiliön poistamisvelvoitteen osalta tästä:
Hakemus poikkeamiseen öljysäiliön poistamisvelvoitteesta.
Muista liittää hakemukseen tarvittavat liitteet.

Lisätietoja antaa

  • Kivimäki Nina