Rauman Kanalin ruoppaus voidaan aloittaa kesällä 2024. Kaupungin ympäristö- ja lupalautakunta hylkäsi kesäkuussa ruoppausmassojen välivarastointikentän maisemalupapäätöksestä tehdyn oikaisuvaatimuksen. Päätöksestä ei valitettu Turun hallinto-oikeuteen ja päätös on nyt lainvoimainen. Näin ollen estettä välivarastointikentän rakentamiselle ei ole, ja ruoppaus voidaan aloittaa. Ruoppausmassa on alkuperäisen suunnitelman mukaisesti tarkoitus kuivattaa välivarastointikentällä geotuubeissa

Rauman Satama hakee muutosta Järviluodon läjitysaltaan ympäristölupaan ensisijaisesti pengertien ruoppausmassojen kalliin stabilointivelvoitteen poistamiseksi. Stabiloinnissa estetään haitta-aineiden liukeneminen ympäristöön sekoittamalla siihen sideaineita.

Muutoshakemuksen valmistelun yhteydessä todettiin, että mikäli hakemus menee läpi ja Kanalin ruoppausmassasta otetut näytteet osoittavat haitta-ainepitoisuudet keskiarvoistuneen geotuubeissa sallittuihin pitoisuuksiin, on mahdollista käsittelylaitoksen sijaan viedä kuivunut massa ilman kallista stabilointivelvoitetta Järviluotoon.

– Täyttä varmuutta muutoshakemuksen läpimenosta ei kuitenkaan ole, kunnallistekniikan johtaja Jaakko Aerila kertoo.