Ajankohtaista

Rauma valmistelee uutta HIA-arviointia yhdessä Museoviraston kanssa

Vanha Rauma, mukulakivi

Rauman kaupunki suunnittelee yhdessä Museoviraston kanssa uuden, täydennetyn Heritage Impact Assessment (HIA) -arvioinnin laatimista. Arviointi käsittelee Rauman Kanalin Länsirannan asemakaava-alueelle sijoittuvaa uudisrakentamista, kauppakeskushanketta ja sen suhdetta Vanhan Rauman maailmanperintöalueeseen. Kanalin Länsirannan alue ja kauppakeskushanke sijoittuvat maailmanperintökohteen suojavyöhykkeelle.

Täydennystyö on tarkoitus saada valmiiksi vuoden 2022 aikana. Edellinen HIA-arviointi on luotu vuosien 2019 ja 2020 aikana.

Rauma valmistelee lisäksi Vanhan Rauman hoito- ja käyttösuunnitelman päivitystä yhteistyössä Museoviraston kanssa. Päivitystyössä otetaan huomioon Unescon maailmanperintökeskuksen 30.6.2021 Suomen valtiolle lähettämässä kirjeessä esille tuodut näkökulmat suojavyöhykkeen osalta. Kirjeessä arvioidaan yleisesti Rauman kaupungin vuonna 2020 valmistunutta HIA-arviointia.

Unescon maailmanperintökeskuksen kirjeessä pyydetään muun muassa toimittamaan uusi HIA-arviointiraportti maailmanperintökeskukselle ja asettamaan toimenpidekielto uusien rakennushankkeiden käynnistämiselle Kanalin Länsirannan alueella. Lisäksi Suomen valtiota pyydetään tarkistamaan lainsäädäntöä, joka mahdollistaisi Suomen maailmanperintökohteiden paremman suojelun. Opetus- ja kulttuuriministeriö, Museovirasto ja Rauman kaupunki ovat keskustelleet alkusyksyn aikana kirjeessä esitetyistä toimista. Ministeriö antoi Unescolle Suomen valtion vastauksen kirjeeseen 22.10.2021.

Vanhan Rauman maailmanperintökohteen suoja-alueella oleva Kanalin Länsiranta kuuluu oikeusvaikutteiseen, 2019 vahvistettuun asemakaavan alueeseen. Alueelle on myönnetty asemakaavan mukaiset ja lainvoimaiset rakennusluvat kahdelle asuinkerrostalolle ja kauppakeskukselle, joten toimenpidekieltoa ei ole mahdollista toteuttaa lainsäädännön puitteissa.

Suomen valtio on ympäristöministeriön johdolla valmistelemassa uutta kaavoitus- ja rakentamislakia. Lakiin ehdotetaan sisällytettäväksi pykälä, jonka tarkoituksena olisi turvata maailmanperintökohteiden erityisarvojen huomioiminen ja vaaliminen alueidenkäytössä. Uudella kaavoitus- ja rakentamislailla on tarkoitus korvata voimassa oleva maankäyttö- ja rakennuslaki.