Koulujen työ- ja loma-ajat

Kunta päättää esiopetuksessa ja peruskouluissa noudatettavista työ- ja loma-ajoista perusopetuslain säätämissä rajoissa.

Perusopetuksen lukuvuodessa on 190 työpäivää, joista perusopetuslain mukaan vähennetään muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi sattuva itsenäisyyspäivä, loppiainen ja vapunpäivä. Lukuvuoden koulutyö päätetään aina viikon 22 viimeisenä arkipäivänä, joka on lauantai.

Lukuvuosi 2023-2024
Lukuvuosi 2024-2025

Opetussuunnitelma

Perusopetuksen järjestämistä ohjaavat lainsäädäntö, valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet sekä Rauman kaupungin omat opetussuunnitelman perusteet. Myös koululla on oma opetussuunnitelma, jossa on päätetty muun muassa opetuksen koulukohtaisista painotuksista.

Kodin ja koulun yhteistyö

Koulun tärkein kumppani on perhe. Huoltajat ovat lastensa parhaita asiantuntijoita. Kodin ja koulun välinen yhteistyö on lapsen hyvän oppimisen, kasvun ja kehityksen edellytys.

Perusopetuslain mukaan ensisijainen vastuu lapsen kasvatuksesta on huoltajilla. Koulun tehtävänä on vastata opetuksesta ja tukea oppilaan kasvua. Yhteistyön sujuvuus edellyttää aktiivisuutta, avoimuutta ja sitoutumista. Kodin ja koulun yhteistyön tulee perustua keskinäiseen luottamukseen ja kunnioitukseen.

Lapsen yksilöllisten tarpeiden näkeminen edellyttää perheiden erilaisten tarpeiden huomioon ottamista. Tiivis yhteydenpito kodin ja koulun välillä helpottaa riittävän aikaisen tuen löytämistä mahdollisten huolien ilmaantuessa. Perheen tukena on oppilashuollon moniammatillinen verkosto.

Kodin ja koulun yhteistyötä tehdään monin tavoin. Vanhempainillat, juhlat, avoimien ovien päivät ja yhteiset retket ovat kodin ja koulun yhteistyötapoja. Lapsen omalla luokalla yhteistyömuotoja ovat vanhempien kokoukset ja keskustelutilaisuudet, vanhempainvartit, luokkatoimikunta sekä luokan omat juhlat ja retket.