Rauman kouluverkkouudistuksen ohjausryhmä linjasi maanantaina 20.5. oman kantansa kouluverkon uudistamisesta tutustuttuaan virkamiesten tekemään valmisteluaineistoon, kuntalaisilta ja henkilökunnalta saatuihin palautteisiin ja lapsivaikutusten arviointiin. Ohjausryhmä asettui vaihtoehdon B kannalle edellyttäen, että seuraavan valtuustokauden loppuun mennessä kouluverkkoa tarkastellaan kokonaisuudessaan uudelleen.

Ohjausryhmän näkemyksen mukaan tänä keväänä tehtäisiin päätökset Vasaraisten koulun oppilaiden siirtymisestä Uotilan kouluun ja Kodisjoen koulun oppilaiden siirtymisestä Unajan kouluun lukuvuonna 2026–2027 sekä Kortelan koulun oppilaiden siirtymisestä Nanunkallion kouluun lukuvuonna 2027–2028. Aikaisintaan lukuvuodeksi 2030–2031 suunniteltu Kaaron koulun siirtyminen Pohjoiskehän kouluun tulisi tarkasteluun seuraavalla valtuustokaudella yhdessä koko kouluverkon tarkastelun kanssa.

– Vaihtoehto B edistää Unajan koulun pysymistä elinvoimaisena eteläisenä kyläkouluna ohjaamalla sinne oppilaita Kodisjoelta. Kaaron koulun siirtyminen on aikataulutettu vasta lukuvuodelle 2030–2031, joten ehdimme ottamaan aikalisän. Ensi valtuustokaudella tiedetään jo paremmin, miten pohjoisen uusi asuntoalue Vanha-Lahteen lähtee toteutumaan ja tuleeko se vaikuttamaan alueen lapsimäärään, ohjausryhmän puheenjohtajana toimiva Kalle Leppikorpi kertoo.

Ohjausryhmä tutustui sivistystoimen valmistelijoiden johdolla päätöksenteon tueksi koottuun kattavaan pakettiin kuntalaisten, oppilaiden ja koulujen henkilöstöjen mielipiteitä ja näkemyksiä. Niistä laajin oli yli 600 kuntalaisen vastaama kysely.

Lapset tärkeässä roolissa

Lapsivaikutusten arvioinnissa hyödynnettiin Unicefin lapsivaikutusten arvioinnin ohjeistusta sekä arviointimallia, jota muun muassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), sosiaali- ja terveysministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö ovat käyttäneet esimerkkinään. Arvioinnissa pyrittiin tunnistamaan valmisteilla olevan esityksen ja päätöksen, tai sen tekemättä jättämisen vaikutuksia lasten ja nuorten hyvinvointiin ja oikeuksien toteutumiseen.

Kesäkuussa valtuuston päätettäväksi

Kaupunginhallitus päätti viime joulukuussa kouluverkkoa koskevan selvitystyön tekemisestä, koska ikäluokat ja samalla oppilasmäärät pienenevät voimakkaasti. Suunnittelun lähtökohtana on ollut turvata raumalaisten lasten laadukas perusopetus tulevaisuudessakin säilyttäen tuntikehykset, tuntimäärät ja hallitut ryhmäkoot. Selvitys ja suunnitelmat uudeksi kouluverkoksi esiteltiin kuntalaisille huhtikuun alussa ja samalla alkoi kuntalaiskeskustelu ja poliittinen keskustelu. Kuntalaiskeskustelun, kuulemisten, kyselyiden ja lapsivaikutusten arvioinnin tulokset ovat tärkeä osa päätöksenteon aineistoa.

Kooste saadusta palautteesta ja kyselyistä sekä lapsivaikutusten arvioinnista on nähtävissä osoitteessa rauma.fi/kouluverkkouudistus.
Päätöksentekoprosessi käynnistyy 29.5. sivistysvaliokunnasta jatkuen kaupunginhallituksen käsittelyyn 3.6. Lopullisen päätöksen uudesta kouluverkosta tekee kaupunginvaltuusto 17.6.