Ajankohtaista

Kouluverkkouudistuksen osallistamisen aineistot valmistuvat

Lapset viittaavat koululuokassa.

Rauman kouluverkkokeskustelussa suosituimmaksi vaikuttamisen kanavaksi nousi kuntalaiskysely, johon vastasi yli 600 henkilöä.  Kolmen kyselyn, sähköpostipalautteiden, lasten kuulemisten ja lapsivaikutusten arvioinnin tulosten koostaminen on loppusuoralla, ja aineistot julkaistaan tiistaina 21.5. kaupungin verkkosivuilla. Myös päättäjät saavat päätöksenteon tueksi kattavan paketin kuntalaisten, oppilaiden ja koulujen henkilöstöjen mielipiteitä ja näkemyksiä.

Kouluverkkouudistuksen vaihtoehtojen julkistamisen jälkeen kuntalaisille avattiin useita vaikuttamisen kanavia. Avoimuuden ja osallistumisen toteuttamiseksi järjestettiin kaksi kaikille avointa kuntalaistilaisuutta, toteutettiin yleinen kysely sekä huoltajakysely Kaaron, Kortelan, Kodisjoen ja Vasaraisten koulujen oppilaiden vanhemmille. Kolmas kysely tehtiin koulujen henkilöstöille. Kouluverkkosuunnitelma ja kuntalaistilaisuuden tallenne ovat olleet esillä myös kaupungin verkkosivuilla.

Kuntalaistilaisuuksissa vilkasta keskustelua

Huhtikuun alkupuolella Rauma-salissa järjestetyissä tilaisuuksissa oli paikalla joitakin kymmeniä ihmisiä. Tilaisuuksissa esiteltiin kouluverkkosuunnitelma ja siihen liittyvät aineistot. Sen jälkeen yleisöllä oli mahdollisuus tehdä kysymyksiä ja esittää omia näkemyksiään valmistelijoille ja päättäjille. Ensimmäisen tilaisuuden esittelyosuus lähetettiin suorana kaupungin YouTube-kanavalla ja tallennettiin.

Kuntalaistilaisuuksissa yleisö nosti esille kyläkoulujen hyviä puolia ja merkitystä kylien yhteisölliselle toiminnalle sekä teki tarkentavia kysymyksiä valmisteluaineistosta. Esille nousivat erityisesti huoli koulumatkojen pidentymisestä, sopeutumisesta isompaan kouluun, lähiliikuntapaikkojen ja harrastuspaikkojen säilymisestä ja alueellisen tasapuolisuuden toteutumisesta.

Kuntalaiskyselyyn saatiin reilu 600 vastausta

Kaikille avoimeen kuntalaiskyselyyn vastasi 661 henkilöä. Aineisto julkaistaan kokonaisuudessaan kaupungin verkkosivuilla osoitteessa rauma.fi/kouluverkkouudistus. Myös kaikki avoimet kommentit tullaan julkaisemaan muokkaamattomina. Kyselyn tuloksia on jo hyödynnetty lapsivaikutusten arvioinnissa.

─ Odotimme huomattavasti laajempaa kiinnostusta kouluverkkokyselyä kohtaan, mutta vastaajamäärä jäi mielestämme maltilliseksi. Ehkä se kertoo siitä, että muutostarpeet ymmärretään realiteettina, kun taustalla on voimakas ikäluokkien ja oppilasmäärien pieneneminen, toimialajohtaja Soile Strander sanoo.

Lapset tärkeässä roolissa

Lasten kuuleminen toteutettiin huhtikuussa kaikilla kouluilla, joita kouluverkon mahdollinen uudistus koskee. Kuultavina olivat kuuden alakoulun oppilaskuntien hallituksien jäsenet. Mukana olivat myös vastaanottavina kouluina Unaja ja Uotila. Lisäksi kuultiin lasten parlamentin jäseniä sekä lasten ja nuorten kuulemispäivään osallistuneita.

Vapaaehtoisessa ja toiminnallisessa kuulemisessa kouluverkkosuunnitelmasta kerrottiin varta vasten lapsille tehdyn materiaalin avulla. Positiivisessa ilmapiirissä tehdyssä kuulemisessa korostettiin lasten mielipiteiden tärkeyttä, mutta tähdennettiin samalla, että vastuu päätöksistä on aikuisilla ja päätöksiin vaikuttaa iso määrä muualtakin saatua tietoa ja palautetta.

Lasten kuulemisen ja tehtyjen kyselyjen tulosten sekä uudistusta valmistelevan työryhmän selvitysten perusteella on tehty lapsivaikutusten arviointi, joka liitetään osaksi päätöksentekoaineistoa. Arviointi toimii työkaluna päättäjille, jotta he tunnistavat päätöksen vaikutukset lapsiin.

─ Lasten kuulemiset sujuivat hienosti, ja lapset osallistuivat aktiivisesti. Heiltä saatiin koottua paljon ajatuksia, joista tehdään kooste päättäjille ja julkaistavaksi kouluverkkouudistuksen verkkosivulle, kuulemistilaisuuksissa läsnä ollut sivistystoimialan kehittämispäällikkö Sari Ågren kertoo.

Suora yhteys valmistelijoihin

Virallisen osallistamisen lisäksi kaupunki valjasti myös kirjaamon sähköpostiosoitteen kouluverkkouudistukseen liittyvien kysymysten kanavaksi sillä ajatuksella, että vastauksen saisi suoraan valmistelijoilta niihinkin kysymyksiin, jotka heräsivät vasta kuntalaistilaisuuksien jälkeen. Vastaukset annettiin suoraan kysyjälle.

─ Ei ole ollenkaan tavanomaista, että virallinen kirjaamo-osoite valjastetaan tällaiseen käyttöön. Pidimme suoraa kanavaa tarpeellisena myös siksi, että vastauksia saisivat nekin, jotka eivät rohkene julkisesti esittää kysymyksiä. Kirjaamon sähköpostikanava osoittautui onnistuneeksi ratkaisuksi, sillä olemme voineet vastata myös perhekohtaisiin kysymyksiin, opetus- ja nuorisojohtaja Hanna Viljanen-Lehto kertoo.

Sähköpostikysymyksiä saatiin maanantaihin 13.5. mennessä lähes 80 kappaletta 18 eri kysyjältä. Kysymyksissä tyypillisimpiä huolenaiheita olivat koulukyyditykset, vaikutukset lasten hyvinvointiin, koulukiusaamisen estäminen, harrastus- ja liikuntamahdollisuuksien säilyminen sekä kiinteistöihin liittyvät kysymykset. Lisätietoja haluttiin esimerkiksi muutosten talousvaikutuksista ja pedagogisista perusteista. Joissakin viesteissä haluttiin tuoda oma mielipide tai vaihtoehtoinen malli valmistelijoiden tietoon.

Keskiviikkona 15.5. kirjaamon sähköpostilinkki poistetaan kouluverkkouudistuksen verkkosivuilta, koska sen jälkeen tulleet kysymykset ja palautteet eivät enää ehdi valmisteltavaan koosteeseen.

Kesäkuussa valtuuston päätettäväksi

Kaupunginhallitus päätti viime joulukuussa kouluverkkoa koskevan selvitystyön tekemisestä, koska ikäluokat ja samalla oppilasmäärät pienenevät voimakkaasti. Suunnittelun lähtökohtana on ollut turvata raumalaisten lasten laadukas perusopetus tulevaisuudessakin säilyttäen tuntikehykset, tuntimäärät ja hallitut ryhmäkoot. Selvitys ja suunnitelmat uudeksi kouluverkoksi esiteltiin kuntalaisille ja samalla alkoi kuntalaiskeskustelu ja poliittinen keskustelu.

Päätöksentekoprosessi käynnistyy 29.5. sivistysvaliokunnasta jatkuen kaupunginhallituksen käsittelyyn 3.6. Lopullisen päätöksen uudesta kouluverkosta tekee kaupunginvaltuusto 17.6.2024.

Palauteanalyysi sekä vaikutusarvioinnin ja kyselyjen tulokset ovat nähtävissä 21.5. alkaen osoitteessa rauma.fi/kouluverkkouudistus