Jätevesien käsittely

Jätevesiä voidaan käsitellä monin eri tavoin, kunhan ympäristöön pääsevä kuormitus pienenee. Jäteveden määrää ja haitallisuutta voidaan vähentää kuivakäymäläratkaisuilla. Kaikki tai osa jätevedestä voidaan myös kerätä umpisäiliöön. Varsinaiset käsittelymenetelmät voidaan jakaa tyypiltään kolmeen pääryhmään: maahanimeyttämöihin, maasuodattamoihin tai tehdasvalmisteisiin laitepuhdistamoihin.

Jäteveden käsittelyjärjestelmän uudistuksen vaatimat luvat tulee selvittää kunnan rakennusvalvonnasta.

Jätevesijärjestelmää koskeva suunnitelma on kiinteistön toimivan jätevesijärjestelmän rakentamisen perusedellytys. Kun jätevesijärjestelmä suunnitellaan huolella, se voidaan myös rakentaa laadukkaasti ja sen hoitaminen ja huoltaminen on helppoa. Jäteveden käsittelyjärjestelmän suunnitteleminen kannattaa antaa pätevän suunnittelijan tehtäväksi.

Selvitys jätevesijärjestelmästä

Jokaisella kiinteistöllä tulee olla kirjallinen selvitys kiinteistöllä syntyvien jätevesien käsittelyjärjestelmästä. Selvityksen tulee sisältää tiedot jätevesien muodostumispaikkojen, jätevesijärjestelmän osien ja purkupaikan sijainnista, sekä arvio muodostuvien jätevesien määrästä ja laadusta perusteluineen.

Selvitys säilytetään kiinteistöllä ja esitetään viranomaiselle pyydettäessä.

Selvitykseen löytyy valmis lomakepohja.

Poikkeaminen vaatimuksista

Sellaisten kiinteistöjen osalta, joiden jätevesijärjestelmiltä edellytetään puhdistusvaatimusten täyttämistä määräaikaan 31.10.2019 mennessä, on omistajan tai haltijan mahdollista Rauman kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta poikkeamista jätevesien käsittelyvaatimuksista enintään viideksi vuodeksi kerrallaan. Poikkeaminen vaatimuksista voidaan myöntää, jos ympäristönsuojelulaissa määritellyt edellytykset täyttyvät. Edellytyksenä on, että jätevesistä ympäristöön aiheutuvaa kuormitusta voidaan pitää huomattavan vähäisenä tai että edellytetyt toimet ovat kiinteistön haltijalle kohtuuttomat. Arvioitaessa toimien kohtuuttomuutta kiinteistön haltijan kannalta otetaan huomioon:

  • kiinteistön sijainti viemäriverkoston piiriin ulotettavaksi tarkoitetulla alueella
  • kiinteistön haltijan ja kiinteistöllä vakituisesti asuvien korkea ikä ja muut vastaavat elämäntilanteeseen liittyvät erityiset tekijät
  • kiinteistön haltijan pitkäaikainen työttömyys tai sairaus taikka muu näihin rinnastuva sosiaalinen suorituseste

Poikkeamishakemus jätevesien käsittelystä -lomakkeet saa pyydettäessä Rauman kaupungin ympäristönsuojelusta. Hakemuksen käsittelystä peritään Rauman kaupungin ympäristönsuojelun taksan mukainen maksu.

Vapautus velvollisuudesta liittyä vesihuoltolaitoksen vesijohtoon tai viemäriin

Lisätietoja antaa

  • Sjöroos Joakim