Kunnan vastuulla olevat jätteet

Kunnan on jätelain 32§:n mukaan järjestettävä seuraavien, muiden kuin vaarallisten jätteiden jätehuolto:

  • vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa, asuntolassa ja muussa asumisessa syntyvä jäte, mukaan lukien sako- ja umpikaivoliete;
  • sosiaali- ja terveyspalveluissa ja koulutustoiminnassa syntyvä yhdyskuntajäte;
  • valtion, kuntien, seurakuntien ja muiden julkisoikeudellisten yhteisöjen sekä julkisoikeudellisten yhdistysten hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvä muu kuin 2. kohdassa tarkoitettu yhdyskuntajäte
  • liikehuoneistoissa syntyvä yhdyskuntajäte, joka kerätään kiinteistöllä yhdessä 1-3 kohdassa tarkoitetun jätteen kanssa
  • muu yhdyskuntajäte, joka kerätään yhdessä 1-4 kohdassa tarkoitetun jätteen kanssa alueellisessa putkikeräys- tai muussa vastaavassa keräysjärjestelmässä.

Kunnan on lisäksi järjestettävä asumisessa syntyvän vaarallisen jätteen vastaanotto ja käsittely. Maa- ja metsätaloudessa syntyvän vaarallisen jätteen vastaanotto ja käsittely kuuluu kunnan vastuulle, jollei kysymys ole kohtuuttomasta määrästä jätettä.

Kunnan vastuulla oleva jäte on toimitettava kunnan järjestämään jätehuoltoon. Raumalla jätehuollon järjestää Rauman seudun jätehuoltolaitos.

Kuljetusyrityksien keräämien jätteiden vastaanottopaikat

Energiajäte: Sovittava erikseen jätehuoltolaitoksen kanssa (Rauman Biovoima)
Biojäte: Sovittava erikseen jätehuoltolaitoksen kanssa (Biolinja Oy)
Metalli: Eurajoen Romu Oy, Lapintie 179, Eurajoki
Lasi: Rauman Seudun Ympäristöhuolto Oy, Äyhöntie 311, Rauma
Paperi: Paperinkeräys Oy, Köykäntie 105, Eurajoki
Kartonki: Rauman Seudun Ympäristöhuolto Oy, Äyhöntie 311, Rauma
Sako- ja umpikaivolietteet: Rauman Vesi, Maanpäänniemen jätevedenpuhdistamo
Muut jätteet: Hevossuon jäteasema

 

Kierrätyspisteverkosto uudistui

Vuoden vaihteessa astui voimaan pakkausten täysi tuottajavastuu, jolloin pakkausten keräysvelvoite siirtyi kunnilta pakkausten tuottajille. Keräysvastuu on tähän saakka ollut kunnilla, ja nyt se siirtyi pakattuja tuotteita marikkinoille tuoville yrityksille, eli kaupalle ja teollisuudelle. Eri pakkausmateriaalien tuottajayhteisöt ovat vastuussa kuitu-, lasi-, metalli-, muovi- ja  puupakkausten keräyksestä ja kierrätyksestä. Pakkauksia käyttäviltä ja pakattuja tuotteita maahantuovilta yrityksiltä kerätyillä kierrätysmaksuilla rahoitetaan keräysastioiden ja kuljetuspalvelujen hankinta sekä pakkausten kierrätyksen järjestämisen. Kuluttajat maksavat kierrätyksen viime kädessä tuotteiden hinnoissa.

Pakkausten tuottajia edustaa Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy. Rauman osalta Rinki Oy on tehnyt sopimuksen Veikko Lehti Oy:n kanssa, joka hoitaa Rauman alueen tuottajavastuualaisten pakkausten keräystä. Veikko Lehti Oy huolehtii myös kunkin ekopisteen vaikutuspiirissä olevien asukkaiden asianmukaisesta tiedottamisesta sekä neuvonnan keräykseen ja lajitteluun liittyvissä asioissa Ringin valtakunnallisten lajitteluohjeiden mukaisesti.

Rauman nykyisistä hyötyjätepisteistä suoraan tuottajavastuun alaisia ovat kartongin/pahvin ja lasin keräykset, ne ovat kaikki pakkauksia. Näiden lajien keräykset poistuivat alkuvuonna 2017 keräyspisteiltä. Muutoksista saat lisätietoa täältä.

Rauman seudun jätehuoltolaitos voi täydentää Rinki Oy:n verkostoa jatkossa sellaisilla alueilla, missä Rinki-ekopisteet tai taloyhtiöiden omat keräykset eivät palvele asukkaita. Rauman seudun jätehuoltolaitoksen ylläpitämien pisteiden kustannukset katetaan edelleen perittävillä jätemaksuilla.

Kaikki kierrätyspisteet löydät helposti osoitteesta www.kierratys.info.

Lisätietoja: www.rinkiin.fi

Asiakaspalvelu kotitalouksille:
0800 133 888 (ark. 7.21, la 9-18)
asiakaspalvelu@rinkiin.fi

 

Kierrätyspisteet

Rauman kaupungin alueella on useita hyötyjäte- eli kierrätyspisteitä.

Kierrätyspisteet

Hevossuon jäteasema

Hevossuon jäteasemalla otamme vastaan kotitalouden vaarallista jätettä ja kierrätyspisteisiin kuulumatonta jätettä.

Hevossuon jäteasema

Kaatopaikkakelpoisuus tavanomaisen ja pysyvän jätteen kaatopaikalle

Teollisuus- ja erityisjätteistä vaaditaan tarkempaa kaatopaikkakelpoisuusselvitystä ennen niiden sijoittamista kaatopaikalle. Selvityksen ulkopuolelle jää asumisessa syntyvä ja siihen rinnastettava jäte.

Kaatopaikkakelpoisuus tavanomaisen ja pysyvän jätteen kaatopaikalle