Kunnan vastuulla olevat jätteet

Kunnan on jätelain 32§:n mukaan järjestettävä seuraavien, muiden kuin vaarallisten jätteiden jätehuolto:

  • vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa, asuntolassa ja muussa asumisessa syntyvä jäte, mukaan lukien sako- ja umpikaivoliete;
  • sosiaali- ja terveyspalveluissa ja koulutustoiminnassa syntyvä yhdyskuntajäte;
  • valtion, kuntien, seurakuntien ja muiden julkisoikeudellisten yhteisöjen sekä julkisoikeudellisten yhdistysten hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvä muu kuin 2. kohdassa tarkoitettu yhdyskuntajäte
  • liikehuoneistoissa syntyvä yhdyskuntajäte, joka kerätään kiinteistöllä yhdessä 1-3 kohdassa tarkoitetun jätteen kanssa
  • muu yhdyskuntajäte, joka kerätään yhdessä 1-4 kohdassa tarkoitetun jätteen kanssa alueellisessa putkikeräys- tai muussa vastaavassa keräysjärjestelmässä.

Kunnan on lisäksi järjestettävä asumisessa syntyvän vaarallisen jätteen vastaanotto ja käsittely. Maa- ja metsätaloudessa syntyvän vaarallisen jätteen vastaanotto ja käsittely kuuluu kunnan vastuulle, jollei kysymys ole kohtuuttomasta määrästä jätettä.

Kunnan vastuulla oleva jäte on toimitettava kunnan järjestämään jätehuoltoon. Raumalla jätehuollon järjestää Rauman seudun jätehuoltolaitos.

Kuljetusyrityksien keräämien jätteiden vastaanottopaikat

Biojäte: Sovittava erikseen jätehuoltolaitoksen kanssa (Biolinja Oy)
Metalli: Kuusakoski Oy, Hitsaajantie 10, Rauma
Lasi: Rauman Seudun Ympäristöhuolto Oy, Lakarinkatu 11, Rauma
Paperi: Paperinkeräys Oy, Köykäntie 105, Eurajoki
Kartonki: Rauman Seudun Ympäristöhuolto Oy, Lakarinkatu 11, Rauma
Sako- ja umpikaivolietteet: Rauman Vesi, Maanpäänniemen jätevedenpuhdistamo
Muut jätteet: Hevossuon jäteasema

 

Kierrätyspisteet

Rauman kaupungin alueella on useita hyötyjäte- eli kierrätyspisteitä.

Kierrätyspisteet

Hevossuon jäteasema

Hevossuon jäteasemalla otamme vastaan kotitalouden vaarallista jätettä ja kierrätyspisteisiin kuulumatonta jätettä.

Hevossuon jäteasema

Kaatopaikkakelpoisuus tavanomaisen ja pysyvän jätteen kaatopaikalle

Teollisuus- ja erityisjätteistä vaaditaan tarkempaa kaatopaikkakelpoisuusselvitystä ennen niiden sijoittamista kaatopaikalle. Selvityksen ulkopuolelle jää asumisessa syntyvä ja siihen rinnastettava jäte.

Kaatopaikkakelpoisuus tavanomaisen ja pysyvän jätteen kaatopaikalle