Jätelain mukainen kunnan järjestämä jätehuolto

Jätehuollon järjestäminen on kuntien lakisääteinen tehtävä. Jätelaki velvoittaa jätteenhaltijoita liittymään kunnan järjestämään jätehuoltoon. Asianmukaisen jätehuollon järjestäminen myös vapaa-ajan asunnolle on jätelain mukainen velvoite.

Jätelaissa (JL 32 §) on lueteltu ne kohteet, joissa syntyneiden jätteiden jätehuollon järjestäminen on kunnan vastuulla. Täten kunnat ovat vastuussa muun muassa asumisessa syntyvän jätteen sekä sosiaali- ja terveyspalveluissa ja koulutustoiminnassa ja julkisessa hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvän yhdyskuntajätteen jätehuollon järjestämisestä. Asumisessa syntyvänä jätteenä pidetään kaikkea asumisessa syntyvää jätettä sen lajista, laadusta ja määrästä riippumatta. Myös sako- ja umpikaivolietteet kuuluvat näihin jätteisiin. Jätelain 35.3 §:n mukaan kunnan jätehuoltovastuulle kuuluvat jätteet on toimitettava kunnan määräämään vastaanotto- tai käsittelypaikkaan. Lain perustelujen mukaan säännöksen tarkoituksena on varmistaa kunnan oikeus ja mahdollisuudet hoitaa sille laissa määrätyt jätehuoltotehtävät.

Jätelain mukaan kaikki jätehuollon kustannukset on katettava jätemaksutuloilla

(JL 78 §), verovaroja jätehuollon järjestämiseen ei käytetä. Jätelain mukaan jätteen alkuperäinen tuottaja taikka nykyinen tai aiempi haltija vastaa jätehuollon kustannuksista (aiheuttamisperiaate). JL 20 §.

Jätemaksulla katetaan täysimääräisesti jätelain 21 §:ssä tarkoitetut kaatopaikan perustamisesta, käytöstä, käytöstä poistamisesta ja jälkihoidosta (30 vuotta) aiheutuvat kustannukset. Muita jätehuollon kustannuksia ovat muun muassa vaarallisen jätteen vastaanotto ja käsittely, hyötyjätepisteiden ylläpito, jätteiden vastaanotto ja käsittely, jäteneuvonta, jätteen kuljetusten kilpailuttaminen, jätemaksujen laskutus tai muu jätehuollon järjestämiseen välittömästi liittyvä hallinnollinen työ ja jätehuollon viranomaistoiminta esim. kuljetusrekisterin ylläpito.

Raumalla ei ole ollut käytössä perusmaksua, vaan kaikki jätehuollon kustannukset on sisällytetty jäteastioiden tyhjennyshintoihin. Tyhjennyshinnat ovat olleet valtakunnallista keskitasoa ja pienimpien astioiden (240 l – 660 l) tyhjennyshinnat alle keskiarvojen.

Kunnan vastuulla olevat jätteet

32 §
Kunnan velvollisuus järjestää jätehuolto
Kunnan on järjestettävä seuraavien, muiden kuin vaarallisten jätteiden jätehuolto:

  1. vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa, asuntolassa ja muussa asumisessa syntyvä jäte, mukaan lukien sako- ja umpikaivoliete;
  2. kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvä yhdyskuntajäte;
  3. liikehuoneistossa syntyvä yhdyskuntajäte, joka kerätään kiinteistöllä yhdessä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetun jätteen kanssa;
  4. muu yhdyskuntajäte, joka kerätään yhdessä 1–3 kohdassa tarkoitetun jätteen kanssa alueellisessa putkikeräys- tai muussa vastaavassa keräysjärjestelmässä.

Kunnan on lisäksi järjestettävä asumisessa syntyvän vaarallisen jätteen vastaanotto ja käsittely. Maa- ja metsätaloudessa syntyvän vaarallisen jätteen vastaanotto ja käsittely kuuluu kunnan vastuulle, jollei kysymys ole kohtuuttomasta määrästä jätettä.

Kunnan vastuulla oleva jäte on toimitettava kunnan järjestämään jätehuoltoon. Raumalla jätehuollon järjestää Rauman seudun jätehuoltolaitos.

Kuljetusyrityksien keräämien jätteiden vastaanottopaikat

Biojäte: Sovittava erikseen jätehuoltolaitoksen kanssa (Gasum Oy)
Metalli: Kuusakoski Oy, Hitsaajantie 10, Rauma
Lasi: Veikko Lehti Oy, Lakarinkatu 11, Rauma
Paperi: Encore Ympäristöpalvelut, Turku
Kartonki: Corenso United Oy Ltd, Kuninkaanlahdenkatu 14, Pori
Sako- ja umpikaivolietteet: Rauman Vesi, Maanpäänniemen jätevedenpuhdistamo
Muut jätteet: Hevossuon jäteasema

Kaatopaikkakelpoisuus tavanomaisen ja pysyvän jätteen kaatopaikalle

Teollisuus- ja erityisjätteistä vaaditaan tarkempaa kaatopaikkakelpoisuusselvitystä ennen niiden sijoittamista kaatopaikalle. Selvityksen ulkopuolelle jää asumisessa syntyvä ja siihen rinnastettava jäte.
Kaatopaikkakelpoisuus tavanomaisen ja pysyvän jätteen kaatopaikalle

Kunnan toissijainen jätehuoltopalvelu

Uudet jätehuollon käytännöt tulivat voimaan yritystoiminnan jätteille vuoden 2020 alusta alkaen.

Lue lisää materiaalitorista osoitteessa www.materiaalitori.fi/tietoa-palvelusta.

Materiaalitorin esite (pdf)
Materiaalitorin TSV-palvelu (pdf)
Rauman seudun jätehuoltolaitoksen TSV-sopimus opas yrityksille (pdf)

Hevossuon jäteaseman alueella on maa-ainespankki

  • Maa-aineiden vastaanotto käynnistyi 24.8.2020.
  • Maa-ainespankin toiminnasta vastaa Kuormaus ja Kuljetus Perttu Oy, Mika Perttu, puh. 040 059 4065.
  • Maa-ainespankkiin voi tuoda MARA-asetusten mukaisia puhtaita maa-aineksia; puhtaat pintamaat, savimaat sekä betonia, tiiltä, asfalttia ja kantoja.