Oppivelvollisuus

Kaikki Suomessa vakinaisesti asuvat lapset ja nuoret ovat oppivelvollisia. Oppivelvollisuus alkaa lapsen täyttäessä seitsemän vuotta ja päättyy, kun nuori täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon. Poikkeuksena vammaisen tai sairaan lapsen pidennetty oppivelvollisuus, joka alkaa 6 –vuotiaana esiopetuksella eli vuotta säädettyä aiemmin.

Jokaisella peruskoulun päättävällä yhdeksäsluokkalaisella on velvollisuus hakeutua ja jatkaa toisen asteen koulutukseen, nivelvaiheen koulutukseen tai muuhun oppivelvollisuuden piiriin kuuluvaan koulutukseen. Mikäli oppivelvollinen ei saa paikkaa kevään yhteishaussa, nuorelle pyritään löytämään paikka, jossa hän voi jatkaa oppivellisuutensa suorittamista. Yhteishaun lisäksi koulutukseen voi hakeutua esimerkiksi jatkuvan haun kautta. Mikäli oppivelvollinen ei vapaaehtoisesti hakeudu koulutukseen, hänelle osoitetaan opiskelupaikka.

Oppivelvollisuutta voi perusopetuksen jälkeen suorittaa:

 • lukiokoulutuksessa
 • ammatillisessa koulutuksessa
 • tutkintokoulutukseen valmentavassa koulutuksessa (TUVA)
 • kansanopistoissa oppivelvollisille suunnatuissa koulutuksissa
 • oppisopimuskoulutuksessa
 • työhön ja itsenäiseen elämään valmentavassa koulutuksessa (TELMA)

Maksuton opiskelu

Laajennettu oppivelvollisuus takaa kaikille maksuttoman opiskelun. Opiskelun maksuttomuus päättyy vasta, kun toisen asteen tutkinto on suoritettu, kuitenkin viimeistään sen kalenterivuoden lopussa, jolloin opiskelija täyttää 20 vuotta.

Oppivelvollisuuden keskeyttäminen

Oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttäminen on mahdollista oppivelvollisuuslaissa määritellyin perustein:

 • oppivelvollisuuden suorittamisen estävä pitkäaikainen sairaus tai vamma
 • raskaus- tai vanhempainvapaa
 • tilapäinen ulkomailla oleskelu
 • elämäntilanteeseen liittyvä muu painava syy, joka estää oppivelvollisuuden suorittamisen

Keskeyttäminen tehdään oppivelvollisen taikka hänen huoltajansa tai muun laillisen edustajan hakemuksesta (tästä hakemukseen).

Oppivelvollisuuteen ja oppivelvollisuuden keskeyttämiseen liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä oppivelvollisuuskoordinaattoriin.

Lisätietoja antaa

 • Parjanen Mirja

Nuorten Rauma

Nuorten Rauman logo, taustaton.