Rauman kaupunki kerää ja käsittelee asiakkaidensa henkilötietoja vain siinä määrin kuin se on tarpeellista palvelun tuottamiseksi. Henkilötietoja käsitellään rekisterin käyttötarkoituksen mukaan. EU:n yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679 takaa henkilölle, jonka henkilötietoja käsitellään (=rekisteröity), erilaisia oikeuksia. Oikeuksia sovelletaan eri tavalla riippuen henkilötietojen käsittelyperusteesta.

Asiakkaalla on oikeus tietää, mitä tietoja hänestä kerätään. Jos tiedoissa on virheitä, asiakas voi vaatia niiden oikaisemista. Kaupungin palveluista suurin osa perustuu lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen tai julkisen vallan käyttämiseen. Asiakas ei voi niihin liittyvissä tapauksissa vaatia tietojensa poistamista. Jos tiedonkeruu perustuu suostumukseen, asiakas voi milloin tahansa peruuttaa antamansa suostumuksen ja vaatia tietojensa poistamista.

Rekistereistä on laadittu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset tietosuojaselosteet informaatioasiakirjoiksi.

Tarkastuspyyntö

Tarkastuspyyntö käsitellään ilman aiheetonta viivytystä ja joka tapauksessa kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Määräaikaa voidaan tarvittaessa jatkaa enintään kahdella kuukaudella ottaen huomioon pyyntöjen monimutkaisuus ja määrä. Rekisterinpitäjän on ilmoitettava asiakkaalle tällaisesta mahdollisesta jatkamisesta kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta sekä viivästymisen syyt. (Tietosuoja-asetus EU 679/2016 Artikla 12, 15)

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Rekisteröidyn on osoitettava, että kysymyksessä on virheellinen, epätarkka tai puutteellinen tieto.
Oikaiseminen tarkoittaa, että
– virheellisiä tietoja voi korjata
– vanhentuneita ja siksi vääriä tietoja voi korjata tai poistaa
– puutteellisia tietoja voi täydentää

Tietojen tarkastuspyyntölomake
Tietojen korjaamisvaatimuslomake

Muut rekisteröidyn oikeudet

Oikeus tulla unohdetuksi (artikla 17)

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (artikla 18)

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (artikla 19)

Tietosuojavaltuutetun toimisto turvaa oikeuksiasi ja vapauksiasi henkilötietojen käsittelyssä.
Sivustolta löydät lisätietoa siitä, miten voit käyttää tietosuojaoikeuksiasi ja hallita henkilötietojasi.


Lisätietoja antaa

  • Kuusio Kristiina