Rauman yleiskaava 2030

Kaavoitus ja maankäyttö

Rauman yleiskaava 2030

Yleiskaavalla ohjataan yhdyskuntarakenteen kehittymistä ja toimintojen yhteensovittamista. Kaavassa esitetään tavoitellun kehityksen periaatteet ja alueiden käyttö yleispiirteisesti. Rauman yleiskaava 2030 koskee koko kunnan aluetta. Tavoitteena on, että Raumalla olisi kaikkialla voimassa maakuntakaavaa tarkempi kuntakohtainen, oikeusvaikutteinen yleiskaava. Yleiskaava sovittaa yhteen tärkeiden alueiden ja verkostojen käyttöä sekä täsmentää alueiden käyttöön kohdistuvia paikallisia intressejä. Yleiskaavan tavoitevuosi on 2030. Isoja ratkaisuja Raumalla ovat muun muassa yhdyskuntarakenteen laajenemissuunnat, uusien asuinalueiden varaaminen, kyläalueiden rakenteen turvaaminen sekä viher- ja virkistysyhteyksien kehittäminen. Merkittäviä ovat myös liikenneverkon kehittäminen, logistiikka- ja tuotantoalueiden riittävyyden turvaaminen sekä sataman kehittäminen.

Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 25.3.2019, 33 §

Rauman yleiskaava 2030

Yleiskaavan selvityksiä

Merellinen kaupunkireitti ja viherverkosto
Yleiskaava-alueen kulttuuriympäristöselvitys (osissa)
Keskustaajaman kulttuuriympäristöselvitys
Satamalaajennuksen liikenneselvitykset

Lisätietoja antaa

  • Eskolin Juha

  • Virola Outi