Ajankohtaista

Hyvä tietää kaupungin katujen talvikunnossapidosta

Lumen auraus ja liukkauden torjunta
Lumet aurataan niin sanottujen katuluokituksen mukaan. Katujen katuluokituksen mukaan ensin aurataan pääkadut ja kevyenliikenteen väylät sekä jalkakäytävät. Seuraavana vuorossa ovat asuntokadut.

Asuntokatujen auraus saattaa viivästyä, kun lumisade on runsasta ja pääkatujen sekä kevyen liikenteen väylien aurausta joudutaan tekemään jatkuvasti. Asuntokatuja ei myöskään aurata viikonloppuisin vaan asuntokatujen auraus aloitetaan aina normaalin työajan puitteissa.

Liukkauden torjunta toteutetaan samoin perustein. Ensin hoidetaan pääkadut ja kevyenliikenteen väylät sekä jalkakäytävät, jonka jälkeen vuorossa ovat asuntokadut. Liukkauden torjuntaan käytetään kalliomursketta raekooltaan 3-6 millimetriä.

Millä perusteella katuluokat on määritelty?
Katuluokitus jakaa kadut pääkatuihin, kokoojakatuihin sekä asuntokatuihin. Pääkadut määritetään katuluokkaan 1, kokoojakadut katuluokkaan 2 ja asuntokadut katuluokkaan 3. Joukkoliikennekadut kuuluvat katuluokkiin 1 ja 2. Kevyen liikenteen väylät ja jalkakäytävät kuuluvat katuluokkaan 1.

Katuluokat määräytyvät kadun käyttötarkoituksen ja liikennemäärien mukaan.

Kenen vastuulla lumityöt ovat?
Vastuu katujen hoidosta on jaettu kaupungin ja tontinhaltijoiden kesken. Jako perustuu lakiin kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta. Kaupunki vastaa ajoratojen aurauksesta. Tontinhaltijat vastaavat jalkakäytävien aurauksesta ja hiekoituksesta tonttiensa edustoilla sekä lumen kuljetuksesta lumenvastaanottopaikoille.

Vastuujakoa selventävä kuva (lähde: Ympäristöministeriö)

Milloin kadulla olevia lumikasoja viedään pois?
Aurausvallien poistamiseen tai madaltamiseen ryhdytään viimeistään silloin, kun aurausvallit kaventavat kadun kulkuväyliä niin paljon, että ne haittaavat väylien käyttöä ja turvallisuutta. Toimenpiteisiin ryhdytään myös silloin, kun lumivallien korkeus estää riittävän näkyvyyden risteysten tai suojateiden läheisyydessä.

Muita syitä voi olla useita, esimerkiksi seuraava lumentulo ja sille tarvittava tila, lumivallista sulavan veden jäätyminen yöllä, esteettömyys tai lumen likaisuus ja sen vaikutus ilmanlaatuun. Lisäksi jäätynyt lumi saattaa vaikeuttaa muun muassa pysäköintiä ja jäisen polanteen irrottaminen on kallista ja hidasta.

Kuka poistaa kotini portin eteen auratun lumivallin?
Lumi aurautuu jalkakäytäville ja väistämättä myös tonttiliittymille ajoratojen aurauksen yhteydessä. Lain mukaan tontinhaltijat vastaavat kulkuteidensä talvihoidosta. Tämä koskee myös tonttiliittymille syntyviä aurausvalleja.

Poikkeuksena sääntöön on kuitenkin polanteen poisto eli tiellä olevan pakkautuneen lumen ja jään höyläys, josta syntyvien raskaiden jäävallien poistamisesta vastaa kaupunki.

Minne voin viedä lumen pihaltani?
Pihan sekä tontin kulkutien lumi kuljetetaan ainoastaan kaupungin viralliselle lumenvastaanottopaikalle. Lunta ei saa siirtää katualueelle kaupungin pois kuljetettavaksi. Raumalla lumenkaatopaikkana toimii Isometsäntien lumenkaatopaikka.