Kasvatus ja koulutus

Peruskoulun 1. luokalle ilmoittautuminen

Peruskoulun 1. luokalle ilmoitetaan vuosittain ne lapset, jotka ko. vuonna täyttävät seitsemän vuotta eivätkä ole vielä aloittaneet koulunkäyntiään. Vuonna 2023 ilmoittautumisvuorossa ovat vuonna 2016 syntyneet lapset. Esiopetuksesta ja väestörekisteristä saatujen yhteystietojen perusteella kaikkien näiden lasten huoltajille on viikolla 3 lähetetty kouluun ilmoittautumista koskeva kirje. Kirjeen sisältö löytyy myös tämän sivun oikean laidan linkkien kautta. Ilmoittautuminen pyydetään tekemään sähköisesti Wilma-sovellusta käyttäen. Wilma-tunnus on sama, jonka huoltaja on tehnyt esiopetukseen ilmoittauduttaessa (tai sen aikana), tällöin tunnusta ei siis tehdä enää uudelleen. Käyttäjätunnuksena on se sähköpostiosoite, jota käyttäen tunnus on luotu. Mikäli salasana on unohtunut, se on mahdollista vaihtaa Wilman kirjautumissivulta (rauma.inschool.fi) löytyvän linkin ja tuon alkuperäisen sähköpostiosoitteen avulla. Mikäli huoltajalla (kummallakaan) ei ole Wilma-tunnusta, kirje sisältää myös (yhden) tunnuksen luomiseen tarvittavan avainkoodin ohjeineen.  Mikäli esimerkiksi juuri tapahtuneen paikkakunnalle muuton takia lapsi ei vielä ole järjestelmässämme ja kirje jää saamatta, voi kouluun ilmoittautumisesta ottaa tarvittaessa yhteyttä suoraan kaupungin sivistyshallintoon (puh. 044 793 3228 tai arto.kiili@rauma.fi).

Ilmoittautumisten jälkeen Rauman kaupunki osoittaa oppilaalle lähikoulun. Useimmissa tapauksissa lähikoulu on lähinnä oppilaan kotia sijaitseva koulu, mutta ei kuitenkaan aina. Joissakin tapauksissa oppilaan lähikouluksi voidaan määritellä kauempana sijaitseva koulu esim. ylisuurien luokkakokojen välttämiseksi. Oppilas voi joskus myös huoltajan toivomuksesta sijoittua muuhun kuin hänelle osoitettavissa olevaan lähikouluun. Tällöin hänellä ei pääsääntöisesti kuitenkaan voi olla oikeutta maksuttomaan koulukuljetukseen.

Ilmoittautumisaika on 06.–19.2.2023, jolloin tarvittava lomake löytyy Wilmasta. Lapsi näkyy tuolloin Wilmassa Koulutulokkaat-nimisen koulun oppilaana (mahdollisen esiopetuspaikan lisäksi) ja tämän koulutulokkaan kautta löytyy myös tarvittava lomake. Päätökset koulupaikoista postitetaan koteihin maaliskuun loppuun mennessä. Pienryhmiin sijoittuvien oppilaiden osalta tässä vaiheessa tehtävä päätös on alustava ja lopullinen päätös tehdään huhtikuun loppupuolella.

Ilmoittautuminen on mahdollista myös paperilomakkeella, jonka voi tulostaa tämän sivun oikean laidan linkistä.

Kun vuosittainen ilmoittautumisaika on päättynyt ja oppilaat sijoitettu 1. luokille, on ilmoittautuminen edelleen mahdollista esim. toiselta paikkakunnalta muuttaville, mutta tapahtuu tällöin ottamalla yhteyttä sen koulun rehtoriin, jonne lapsen halutaan sijoittuvan.

Peruskoulun 7. luokalle siirtyminen

Oppilaan siirtyessä 6. luokalta 7. luokalle (yläkouluun) määritellään oppilaiden koulupaikat (lähikoulut) uudelleen. Kaupunki osoittaa oppilaalle lähikoulun tai muun soveltuvan paikan opetuksen antamiseen. Oppilas voi joissakin tapauksissa myös huoltajan toivomuksesta sijoittua muuhun kuin hänelle osoitettuun lähikouluun. Tällöin hänellä ei pääsääntöisesti kuitenkaan voi olla oikeutta maksuttomaan koulukuljetukseen.

Rehtoreista ja opetus- ja nuorisojohtajasta muodostuva peruskoulun suunnitteluryhmä tekee kalenterivuoden vaihteessa seuraavaa syksyä varten oppilaiden pohjasijoittelun. Sijoittelu perustuu opetussuunnitelmien painotuksiin (musiikki), oppilaan käymään alakouluun, käytettävissä oleviin tiloihin ja oppilashuollollisiin syihin (asiantuntijalausuntoihin).

Pohjasijoittelu tiedotetaan oppilaille/huoltajille kirjeitse heti kevätlukauden alussa, jonka jälkeen heillä on mahdollisuus esittää siihen muutostoiveita. Toiveet käsitellään keskitetysti kokonaisuutena ja toteutetaan mahdollisuuksien mukaan. Päätökset 7. luokan koulupaikoista postitetaan huoltajille helmikuun loppuun mennessä.

Peruskoulun aloittaminen muulloin kuin 1. ja 7. luokkien alkaessa

Rauman kaupunki osoittaa oppilaalle lähikoulun tai muun soveltuvan paikan opetuksen antamiseen. Luokilla 1–6 oppilas sijoittuu pääsääntöisesti kotiaan lähinnä olevaan kouluun, mutta joissakin tapauksissa oppilaan lähikouluksi voidaan määritellä myös kauempana sijaitseva koulu esimerkiksi ylisuurien luokkakokojen välttämiseksi. Oppilas voi joissakin tapauksissa myös huoltajan toivomuksesta sijoittua muuhun kuin hänelle osoitettuun lähikouluun. Tällöin hänellä ei pääsääntöisesti kuitenkaan voi olla oikeutta maksuttomaan koulukuljetukseen.

Muulloin kuin 1. ja 7. luokkien alkaessa peruskouluun tulevan, esimerkiksi muulta paikkakunnalta muuttavan oppilaan ottaa peruskouluun asianomaisen peruskoulun rehtori. Näissä tapauksissa yhteyttä voi ottaa suoraan kouluun.

Sivistyshallinto opastaa tarvittaessa sopivan koulun valinnassa. Näissäkin tapauksissa pyritään valitsemaan ensisijaisesti kotia lähimpänä sijaitseva koulu ja minimoimaan kuljetustarve (mikäli luokkakoot yms. sen mahdollistavat).