Koulun aloittaminen

Peruskoulun 1. luokalle ilmoittautuminen

Peruskoulun 1. luokalle ilmoitetaan vuosittain ne lapset, jotka ko. vuonna täyttävät seitsemän vuotta. Kasvatus- ja opetusvirasto lähettää tammikuun lopulla esiopetuksessa olevien raumalaisten ilmoittautumisikäisten lasten huoltajille kouluun ilmoittautumista koskevan infokirjeen. Kirje julkaistaan myös näillä kaupungin nettisivuilla. Mikäli esim. juuri tapahtuneen paikkakunnalle muuton takia lapsi ei vielä ole järjestelmässämme ja kirje jää saamatta, voi kouluun ilmoittautumisesta ottaa tarvittaessa yhteyttä suoraan kasvatus- ja opetusvirastoon.

Rauman kaupunki osoittaa oppilaalle lähikoulun. Useimmissa tapauksissa lähikoulu on lähinnä oppilaan kotia sijaitseva koulu, mutta ei kuitenkaan aina. Joissakin tapauksissa oppilaan lähikouluksi voidaan määritellä kauempana sijaitseva koulu esim. ylisuurien luokkakokojen välttämiseksi. Oppilas voi joskus myös huoltajan toivomuksesta sijoittua muuhun kuin hänelle osoitettuun lähikouluun. Tällöin hänellä ei pääsääntöisesti kuitenkaan voi olla oikeutta maksuttomaan koulukuljetukseen.

Varsinainen ilmoittautumisaika on helmikuun alkupuolella ja ilmoittautuminen tapahtuu samalla tavalla Wilman kautta kuin esiopetukseenkin ilmoittautuminen. Tarvittava lomake julkaistaan Wilmassa vasta ilmoittautumisajan alettua. Wilmassa toimivat samat tunnukset kuin esiopetuksenkin aikana. Ilmoittautumisajan päätyttyä oppilaille osoitetaan koulupaikka eli määritellään lähikoulu. Päätökset koulupaikoista postitetaan virastosta huoltajille maaliskuun loppuun mennessä.

Peruskoulun 7. luokalle siirtyminen

Oppilaan siirtyessä 6. luokalta 7. luokalle (yläkouluun) määritellään oppilaiden koulupaikat (lähikoulut) uudelleen. Kaupunki osoittaa oppilaalle lähikoulun tai muun soveltuvan paikan opetuksen antamiseen. Oppilas voi joissakin tapauksissa myös huoltajan toivomuksesta sijoittua muuhun kuin hänelle osoitettuun lähikouluun. Tällöin hänellä ei pääsääntöisesti kuitenkaan voi olla oikeutta maksuttomaan koulukuljetukseen.

Rehtoreista ja perusopetusjohtajasta muodostuva peruskoulun suunnitteluryhmä tekee kalenterivuoden vaihteessa seuraavaa syksyä varten oppilaiden pohjasijoittelun. Sijoittelu perustuu opetussuunnitelmien painotuksiin (esim. musiikki, A2-kieli), oppilaan käymään alakouluun, käytettävissä oleviin tiloihin ja oppilashuollollisiin syihin (asiantuntijalausuntoihin).

Pohjasijoittelu tiedotetaan oppilaille/huoltajille, jonka jälkeen heillä on mahdollisuus esittää siihen muutostoiveita. Toiveet käsitellään keskitetysti kokonaisuutena ja toteutetaan mahdollisuuksien mukaan. Päätökset 7. luokan koulupaikoista postitetaan huoltajille urheilulomaan mennessä.

Peruskoulun aloittaminen muulloin kuin 1. ja 7. luokkien alkaessa

Rauman kaupunki osoittaa oppilaalle lähikoulun tai muun soveltuvan paikan opetuksen antamiseen. Luokilla 1-6 oppilas sijoittuu pääsääntöisesti kotiaan lähinnä olevaan kouluun, mutta joissakin tapauksissa oppilaan lähikouluksi voidaan määritellä myös kauempana sijaitseva koulu esimerkiksi ylisuurien luokkakokojen välttämiseksi. Oppilas voi joissakin tapauksissa myös huoltajan toivomuksesta sijoittua muuhun kuin hänelle osoitettuun lähikouluun. Tällöin hänellä ei pääsääntöisesti kuitenkaan voi olla oikeutta maksuttomaan koulukuljetukseen.

Muulloin kuin 1. ja 7. luokkien alkaessa peruskouluun tulevan, esimerkiksi muulta paikkakunnalta muuttavan oppilaan ottaa peruskouluun asianomaisen peruskoulun rehtori. Näissä tapauksissa yhteyttä voi ottaa suoraan kouluun.

Kasvatus- ja opetusvirasto opastaa tarvittaessa sopivan koulun valinnassa. Näissäkin tapauksissa pyritään valitsemaan ensisijaisesti kotia lähimpänä sijaitseva koulu ja minimoimaan kuljetustarve (mikäli luokkakoot yms. sen mahdollistavat).