Asuminen ja ympäristö

Kaupungin tehtävänä on edistää ympäristönsuojelua siten, että luontoa ja muuta ympäristöä suojelemalla, hoitamalla ja kehittämällä turvataan kunnan asukkaille terveellinen, viihtyisä ja virikkeitä antava sekä luonnontaloudellisesti kestävä elinympäristö. Rauman kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen on ympäristö- ja lupalautakunta, jonka alaisuudessa ympäristönsuojeluyksikkö huolehtii valmistelu-, valvonta- ja toimeenpanotehtävistä sekä viranhaltijoille delegoidusta päätöksenteosta.

Laissa kuntien ympäristönsuojeluhallinnosta annettujen, ympäristönsuojelulaissa, vesilaissa ja jätelaissa määrättyjen tehtävien lisäksi yksikkö toimii maa-aineslain mukaisena lupa- ja valvontaviranomaisena, maastoliikennelain ja vesiliikennelain mukaisena ympäristönsuojeluviranomaisena sekä ulkoilulain tarkoittamana kunnan leirintäalueviranomaisena. Lisäksi  ympäristönsuojeluyksikkö huolehtii kaupungin omistamien vesialueiden kalastuksen järjestämisestä, sekä toimii luonnonsuojelulain nojalla luonnonmuistomerkeistä päättävänä viranomaisena.

Uudet ympäristönsuojelumääräykset voimassa 1.5.2022 alkaen

Rauman kaupungin ympäristönsuojelumääräyksistä löydät tietoa muun muassa talousjätevesien käsittelystä, ajoneuvojen ja veneiden pesusta, velvollisuudesta tehdä meluilmoitus, pienimuotoisesta jätteen hyödyntämisestä sekä öljysäiliöiden käytöstä poistamisesta.

Määräysten tarkoituksena on helpottaa ympäristönsuojelulain soveltamista käytäntöön. Lainsäädäntö antaa ympäristönsuojelun yleislinjat, mutta usein yksityiskohdista päättäminen jää kuntatasolle. Määräykset antavat tietoa viranomaisen vaatimuksista sekä samalla edistävät toimijoiden tasapuolista kohtelua. Raumalla määräysten noudattamista valvoo ja niiden sisältöä koskevissa asioissa neuvoo ympäristönsuojeluviranomainen.

Rauman kaupungin uudet ympäristönsuojelumääräykset

Rauman kaupungin ympäristönsuojelumääräysten perustelut