Asuminen ja ympäristö

Kaupungin tehtävänä on edistää ympäristönsuojelua siten, että luontoa ja muuta ympäristöä suojelemalla, hoitamalla ja kehittämällä turvataan kunnan asukkaille terveellinen, viihtyisä ja virikkeitä antava sekä luonnontaloudellisesti kestävä elinympäristö. Rauman kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen on ympäristö- ja lupalautakunta, jonka alaisuudessa ympäristönsuojeluyksikkö huolehtii valmistelu-, valvonta- ja toimeenpanotehtävistä sekä viranhaltijoille delegoidusta päätöksenteosta.

Laissa kuntien ympäristönsuojeluhallinnosta annettujen, ympäristönsuojelulaissa, vesilaissa ja jätelaissa määrättyjen tehtävien lisäksi yksikkö toimii maa-aineslain mukaisena lupa- ja valvontaviranomaisena, maastoliikennelain ja vesiliikennelain mukaisena ympäristönsuojeluviranomaisena sekä ulkoilulain tarkoittamana kunnan leirintäalueviranomaisena. Lisäksi  ympäristönsuojeluyksikkö huolehtii kaupungin omistamien vesialueiden kalastuksen järjestämisestä, sekä toimii luonnonsuojelulain nojalla luonnonmuistomerkeistä päättävänä viranomaisena.