Asuminen ja ympäristö

Ympäristönsuojelun palvelut poikkeustilanteen aikana

  • Asiakkaiden tulee ottaa yhteyttä ympäristönsuojeluun ensisijaisesti puhelimitse tai sähköpostitse.
  • Toimistolla käyntiä tulee välttää.
  • Edellä mainitut järjestelyt ovat voimassa toistaiseksi

Kaupungin tehtävänä on edistää ympäristönsuojelua siten, että luontoa ja muuta ympäristöä suojelemalla, hoitamalla ja kehittämällä turvataan kunnan asukkaille terveellinen, viihtyisä ja virikkeitä antava sekä luonnontaloudellisesti kestävä elinympäristö. Rauman kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen on ympäristö- ja lupalautakunta, jonka alaisuudessa ympäristönsuojeluyksikkö huolehtii valmistelu-, valvonta- ja toimeenpanotehtävistä sekä viranhaltijoille delegoidusta päätöksenteosta.

Laissa kuntien ympäristönsuojeluhallinnosta annettujen, ympäristönsuojelulaissa, vesilaissa ja jätelaissa määrättyjen tehtävien lisäksi yksikkö toimii maa-aineslain mukaisena lupa- ja valvontaviranomaisena, maastoliikennelain ja vesiliikennelain mukaisena ympäristönsuojeluviranomaisena sekä ulkoilulain tarkoittamana kunnan leirintäalueviranomaisena. Lisäksi  ympäristönsuojeluyksikkö huolehtii kaupungin omistamien vesialueiden kalastuksen järjestämisestä, sekä toimii luonnonsuojelulain nojalla luonnonmuistomerkeistä päättävänä viranomaisena.


Rauman kaupungin ympäristönsuojelumääräysten uudistaminen

______________________________________________________________________________________

Huom! Mielipiteiden antoaikaa on pidennetty neljällä viikolla 15.11.2021 asti.

Aiemmassa tekstissä ja kuulutuksessa olleen virheellisen sähköpostiosoitteen vuoksi aikaa mahdollisen palautteen antamiseen on pidennetty 15.11. asti. Mikäli olette aiemmin yrittäneet toimittaa palautetta virheelliseen osoitteeseen, pyydämme ystävällisesti toimittamaan palautteen uudelleen osoitteeseen kirjaamo.ympla@rauma.fi.

______________________________________________________________________________________

Rauman kaupungin ympäristönsuojelumääräykset on hyväksytty vuonna 2009. Vuoden 2009 jälkeen lainsäädäntö ja säädökset ovat osin muuttuneet.

Kunnan ympäristönsuojelumääräykset annetaan ympäristönsuojelulain (527/2014) 202 §:n nojalla. Määräysten tavoitteena on antaa lakia ja sen nojalla annettu ja asetuksia täydentäviä käytännön tilanteita selventäviä paikallisia määräyksiä. Kunnalla on mahdollisuus päättää määräysten antamisesta. Määräysten antamisen lähtökohtana ovat paikalliset olosuhteet.

Hallintolain 434/2003 mukaisesti kuntalaisille varataan mahdollisuus saada tietoja asian käsittelyn lähtökohdista ja tavoitteista sekä lausua mielipiteensä asiasta.

Kuntaliitto on laatinut oppaan ympäristönsuojelumääräysten laatimiseksi vuonna 2019. Ympäristönsuojelumääräysten valmistelussa hyödynnetään oppaan mallimääräyksiä ja tehdään yhteistyötä muiden kunnan viranomaisten kanssa. Yhteistyö on tarpeen, jotta vältytään ristiriitaisilta ja päällekkäisiltä määräyksiltä.

Ympäristönsuojelumääräysten uudistamisen keskeiset tavoitteet

  • antaa ympäristönsuojelulakia ja sen nojalla annettuja asetuksia täydentäviä ja käytännön tilanteita selventäviä paikallisia määräyksiä paikallisen ympäristön suojelemiseksi
  • huomioida muuttuneen lainsäädännön vaikutukset ympäristönsuojelumääräyksiin
  • tarkistaa ympäristönsuojelumääräysten suhde muihin kunnallisiin määräyksiin ja suunnitelmiin
  • huomioida nykyisten ympäristönsuojelumääräysten soveltamisessa ilmenneet muutostarpeet

Rauman kaupungin ympäristö ja lupalautakunta on 31.8.2021 67 § hyväksynyt luonnoksen Rauman ympäristönsuojelumääräyksistä ja päättänyt asettaa luonnoksen perusteluineen nähtäville. Luonnos ympäristönsuojelumääräyksistä ja määräysten perustelut ovat yleisesti nähtävillä Rauman kaupungin internetsivuilla sähköisellä Kuulutukset-ilmoitustaululla sekä Palvelupiste Pyyrmannissa.

Ympäristönsuojelumääräysten luonnoksesta ja niiden perusteluista on mahdollista esittää mielipiteensä. Asiaa koskevat mielipiteet on toimitettava kirjallisesti nähtävilläoloaikana 8.9-15.11.2021. Mielipiteet pyydetään toimittamaan Rauman kaupungin ympäristö- ja lupalautakunnalle sähköpostitse: kirjaamo.ympla@rauma.fi tai postitse osoitteella: Rauman kaupunki, Ympäristö- ja lupalautakunta, Kanalinranta 3, 26100 RAUMA.

Lisätietoa:

Nina Kivimäki ympäristönsuojeluinsinööri

puh. 050 5948647, nina.kivimaki@rauma.fi