Asuminen ja ympäristö

Mitä katujen kunnossapito sisältää?

Kadun kunnossapito kesällä käsittää kadun rikkoutuneen päällysteen korjaamisen tai uudelleen päällystämisen, sorapäällysteisen kadun tasaisena pitämisen ja sorapäällysteisen kadun ajoradan pölyn sitomisen.

Kadun kunnossapito talvella käsittää toimenpiteet, kuten lumen ja jään poistamisen, kadun pinnan pitämisen tasaisena, liukkauden torjumisen, liukkauden torjumiseen käytetyn kiviaineksen poistamisen sekä katuojien, sadevesikourujen ja -kaivojen avoinna pitämisen.

Kadun kunnossapitoon luetaan katualueella olevien kadun kalusteiden, korokkeiden, suojakaiteiden, liikennemerkkien ja muiden vastaavien laitteiden kunnossapito.

Kunnossapito katuluokituksen mukaan

Katujen hoito suoritetaan katuluokituksen mukaan. Katuluokat määräytyvät kadun käyttötarkoituksen ja liikennemäärien mukaan. Kadut luokitellaan pääkatuihin, kokoojakatuihin sekä asuntokatuihin.

Pääkadut sekä kevyen liikenteen väylät ja jalkakäytävät määritetään katuluokkaan 1, kokoojakadut katuluokkaan 2 ja asuntokadut katuluokkaan 3. Joukkoliikennekadut kuuluvat katuluokkiin 1 ja 2.

Talvella lumet aurataan tämän katuluokituksen mukaan. Ensin aurataan pääkadut ja kevyenliikenteen väylät sekä jalkakäytävät. Seuraavana vuorossa ovat asuntokadut.

Asuntokatujen auraus saattaa viivästyä, kun lumisade on runsasta ja pääkatujen sekä kevyen liikenteen väylien aurausta joudutaan tekemään jatkuvasti.

Liukkauden torjunta toteutetaan samoin perustein. Ensin hoidetaan pääkadut ja kevyenliikenteen väylät sekä jalkakäytävät, jonka jälkeen vuorossa ovat asuntokadut. Liukkauden torjuntaan käytetään kalliomursketta raekooltaan 3-6 millimetriä.

Kunnossapidon vastuurajat

Vastuu katujen hoidosta on jaettu kaupungin ja tontinhaltijoiden kesken. Jako perustuu lakiin kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta.

Kaupunki vastaa ajoratojen aurauksesta. Tontinhaltijat vastaavat jalkakäytävien aurauksesta ja hiekoituksesta tonttiensa edustoilla sekä lumen kuljetuksesta lumenvastaanottopaikoille.  Peräkärryt, trailerit yms. tulee säilyttää tontilla eikä kadun varrella. Kadulla ne kaventavat ajorataa ja haittaavat auraustyötä. Lisäksi kaikki muu talvihoitoa haittaava tavara tulee siirtää kadulta omalle tontille.

Rauman katualueiden hoidon vastuut-julkaisu (pdf)

Katutoimen lumiaura-auto kuvattuna talvella.