Katujen kunnossa- ja puhtaanapito

Katujen kunnossa- ja puhtaanapidossa noudatetaan kunnossa- ja puhtaanapitolakia.

Kunnossapidon vastuurajat:  Rauman katualueiden hoidon vastuut (pdf)

Kadun kunnossapito kesällä käsittää kadun rikkoutuneen päällysteen korjaamisen tai uudelleen päällystämisen, sorapäällysteisen kadun tasaisena pitämisen ja sorapäällysteisen kadun ajoradan pölyn sitomisen.

Kadun kunnossapitoon luetaan katualueella olevien kadun kalusteiden, korokkeiden, suojakaiteiden, liikennemerkkien ja muiden vastaavien laitteiden kunnossapito.

Kadun kunnossapito talvella käsittää toimenpiteet, kuten lumen ja jään poistamisen, kadun pinnan pitämisen tasaisena, liukkauden torjumisen, liukkauden torjumiseen käytetyn kiviaineksen poistamisen sekä katuojien, sadevesikourujen ja -kaivojen avoinna pitämisen.

Katutoimen lumiaura