Kasvatus ja koulutus

Peruskoulu käsittää vuosiluokat 1–9, ja se on tarkoitettu koko ikäluokalle eli 7–16-vuotiaille. Kuuden ensimmäisen vuoden aikana opetusta antaa yleensä luokanopettaja, joka opettaa kaikkia tai useimpia aineita. Kolmen ylimmän luokan opetus on pääosin aineenopetusta, jolloin eri oppiaineita opettavat aineopettajat.

Perusopetus, oppikirjat, muu oppimateriaali, työvälineet ja aineet ovat maksuttomia. Oppilas saa kouluaterian sekä koulukuljetuksen, jos kuljetukselle asetetut kriteerit täyttyvät. Oppilaalla on myös oikeus oppilashuoltoon.

Raumalla 1–6-vuosiluokkien opetusta annetaan 12 koulussa, joista Rauman Freinetkoulu on yksityinen ja yhdistyksen ylläpitämä. Vuosiluokilla 7–9 opiskellaan kolmessa koulussa ja vuosiluokilla 1–9 kahdessa koulussa, joista toinen on Turun yliopiston Rauman normaalikoulu.

Uusien oppilaiden ilmoittautuminen peruskouluun ja koululaisten iltapäivätoimintaan

Uusien oppilaiden keskitetty ilmoittautuminen peruskoulun 1. luokalle on vuosittain helmikuun alussa. Keskitetyn ilmoittautumisen jälkeen peruskouluihin tulevat (esim. muualta muuttavat) voivat ottaa yhteyttä suoraan kyseeseen tulevan koulun rehtoriin, joka tekee päätöksen oppilaaksi ottamisesta sen mukaan, miten koulun opetusryhmissä on tilaa. Sama käytäntö koskee kaikkia luokka-asteita.

Koulun aloittaminen -sivulla kerrotaan tarkemmin 1. luokalle ilmoittautumisesta ja myös koulun aloittamisesta muussa vaiheessa.

Haku joustavaan perusopetukseen

Joustavan perusopetuksen ryhmä (jopo) aloitti toimintansa Hj. Nortamon peruskoulussa syksyllä 2016. Ryhmä on tarkoitettu niille raumalaisille 8.–9. luokan oppilaille, jotka hyötyvät opiskelumotivaation ja elämänhallinnan vahvasta tukemisesta ja joilla on mahdollisesti vaikeuksia sosiaalisissa suhteissaan, runsaasti poissaoloja sekä syrjäytymisvaara jatkokoulutuksesta tai työelämästä.

Joustavassa perusopetuksessa työ- ja opiskelutavat ovat toiminnallisia, ja lähes kerran kuukaudessa toteutuvat työharjoittelujaksot ovat oppilaiden valinnaisaine. Suunnittelussa otetaan huomioon oppilaan yksilölliset tarpeet. Opetus järjestetään pienryhmämuotoisesti lähiopetuksena koulussa ja ohjattuna työpaikoilla. Myös koulun ulkopuolella tapahtuva opiskelu, retket ja tutustumiskäynnit ovat tärkeä osa joustavaa perusopetusta. Opettajan työparina toimii jopo-ohjaaja, joka tukee oppilaita laajasti elämän eri osa-alueilla.

Hakuaika elokuussa 2023 alkavaan opetukseen on 1.3.–6.4.2023. Hakulomake löytyy sivun oikean laidan linkistä. Panostathan hakemuksen tekemiseen, sillä haastatteluun kutsuttavat valitaan hakemusten perusteella. Haastattelut pidetään huhtikuun lopussa.

Infotilaisuus järjestetään kaikille kiinnostuneille etänä maaliskuun aikana. Otathan yhteyttä sähköpostilla julia.ollonqvist@rauma.fi ilmoittautuaksesi infotilaisuuteen.

Oppivelvollisuus

Kaikki Suomessa vakinaisesti asuvat lapset ja nuoret ovat oppivelvollisia. Oppivelvollisuus alkaa lapsen täyttäessä seitsemän vuotta ja päättyy, kun nuori täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon. Poikkeuksena vammaisen tai sairaan lapsen pidennetty oppivelvollisuus, joka voi alkaa 6-vuotiaana esiopetuksella eli vuotta säädettyä aiemmin. Oppivelvollisuuden laajennuttua vuodesta 2021 alkaen jokaisella peruskoulun päättävällä yhdeksäsluokkalaisella on velvollisuus hakeutua ja jatkaa toisen asteen koulutukseen, nivelvaiheen koulutukseen tai muuhun oppivelvollisuuden piiriin kuuluvaan koulutukseen. Lisää oppivelvollisuuden laajentamisesta löytyy Nuorisopalveluiden sivuilta.