Kasvatus ja koulutus

Oppilas saa koko perusopetuksen ajan opetussuunnitelman mukaista opetusta, oppilaanohjausta sekä riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea, jota annetaan heti tuen tarpeen ilmetessä. Oppilaan saama tuki voi olla tilapäistä tai pitempiaikaista. Tukitarpeen määrä voi vaihdella tai oppilas voi saada monenlaista tukea yhtä aikaa. Tukimuotoja ovat esimerkiksi tukiopetus, osa-aikainen erityisopetus, oppilashuollollinen tuki, avustajapalvelut jne. Tuki on joustavaa, suunniteltua ja tarpeen mukaan muuttuvaa.

Oppilaalle annettava tuki jaetaan kolmeen vaiheeseen: yleinen, tehostettu ja erityinen tuki.

Yleinen tuki

Jokaista oppilasta tuetaan, jotta hän saavuttaisi asetetut tavoitteet. Opettajat arvioivat oppilaittensa kehitystä ja tukitarpeita sekä suunnittelevat toiminnan ja oppilaille annettavan palautteen niiden mukaisesti. Mikäli yleinen tuki ei riitä oppimiseen, tukea lisätään siirtymällä tehostettuun tukeen.

Tehostettu tuki

Tehostettu tuki on pitkäaikaista yksilöllistä tukea. Tukimuotoja voi olla useita. Tehostettu tuki suunnitellaan yhdessä opettajan, oppilaan, huoltajan ja oppilashuollon henkilöstön kanssa. Tuen aloittaminen perustuu pedagogiseen arvioon. Oppilaalle laaditaan oppimissuunnitelma.

Erityinen tuki

Jos tehostettu tuki ei ole riittävä, opetus- ja nuorisojohtaja tekee erityisestä tuesta hallinnollisen pedagogiseen selvitykseen ja asiantuntijalausuntoihin perustuvan päätöksen. Oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS), josta käy ilmi erityistä tukea koskevan päätöksen mukaisen opetuksen ja muun tuen antaminen.

Osa-aikainen erityisopetus

Oppimisessa tai koulunkäynnissä tukea tarvitsevalla oppilaalla on oikeus saada osa-aikaista erityisopetusta. Osa-aikaista erityis- ja klinikkaopetusta annetaan kaikissa Rauman kaupungin kouluissa. Opetus tapahtuu koulupäivän aikana pienryhmässä, yksilöopetuksessa tai samanaikaisesti muiden oppilaiden opetuksen kanssa. Opetusta voidaan antaa myös jaksoittain tai järjestää pienluokissa.

Oppilailla on mahdollisuus päästä osa-aikaiseen erityisopetukseen, kun apua tarvitaan

  • puheen oppimisessa
  • lukemisessa ja kirjoittamisessa
  • vieraan kielen opiskelussa
  • matematiikan oppimisessa
  • tarkkaavaisuudessa ja keskittymisessä
  • motoriikassa
  • toiminnan ohjauksessa
  • hahmottamisessa ja aistitoiminnoissa
  • sosiaalisessa vuorovaikutuksessa
  • tunne-elämän taidoissa

Osa-aikaisessa erityisopetuksessa toimitaan yhteistyössä oppilaan huoltajien kanssa.
Osa-aikaista erityisopetusta voi saada tuen joka vaiheessa.

Luokkamuotoinen erityisopetus

Luokkamuotoista erityisopetusta antavat ala- ja yläkoulujen erityisluokanopettajat. Erityisen tuen päätös tehdään yleensä luokkamuotoiseen erityisopetukseen siirryttäessä.

Koulunkäyntitaitoja tukeva ja kuntouttava Karin koulun pienluokka 1–6 on tarkoitettu lapsille, jotka tarvitsevat tukea tarkkaavuuteen ja sosiaalisiin tilanteisiin. Tavoitteena on tukea lapsen itsetunnon, käyttäytymisen, vastuuntunnon, koulumotivaation ja elämänhallintataitojen kehitystä.

Koulunkäyntitaitoja tukeva ja kuntouttava pienluokka 7–9 Hj. Nortamon peruskoulussa on tarkoitettu oppilaille, jotka tarvitsevat tukea tarkkaavuuteen ja sosiaalisiin tilanteisiin. Tavoitteena on tukea nuoren itsetunnon, käyttäytymisen, vastuuntunnon, koulumotivaation ja elämänhallintataitojen kehitystä.

Nanun koulun pienryhmäopetus on tarkoitettu oppilaille, joilla on laaja-alaisia ja/tai kehityksen viivästymisestä johtuvia oppimisvaikeuksia. Tavoitteena on auttaa ja tukea oppilasta siten, että hänellä on tasavertaiset mahdollisuudet suorittaa oppivelvollisuus omien oppimisedellytystensä mukaisesti yhdessä ikätovereidensa kanssa.

Pohjoiskehän koulun pienryhmissä ja Naulan peruskoulussa annetaan kuntouttavaa perusopetusta oppilaille, joilla on haastavaa autisminkirjon, adhd:n tai vastaavaa problematiikkaa ja erityisen tuen päätös. Koulussa annetaan myös lisäopetusta oppilaille, jotka tarvitsevat erityistä tukea ennen siirtymistä toisen asteen opintoihin. Tavoitteena on integroida oppilaita mahdollisuuksien mukaan yleisopetuksen luokkiin.