Työllistämistoiminta

Rauman kaupungin työllistämistoiminnan tarkoituksena on työttömyydestä aiheutuvan syrjäytymisen ehkäiseminen ja vähentäminen. Toiminnan kohderyhmänä ovat ensisijaisesti pitkäaikaistyöttömät. Kaupunki haluaa tukea myös nuorten uravalintoja ja helpottaa heidän pääsyään työmarkkinoille.

Tukityöllistäminen

• Kaupunki tarjoaa vuosittain kymmeniä työpaikkoja palkkatukeen oikeutetuille, raumalaisille nuorille ja pitkäaikaistyöttömille. Avoimet palkkatukipaikat ilmoitetaan TE- toimistoon.

• Palkkatuella työllistetyt henkilöt sijoittuvat erilaisiin työtehtäviin kaupungin kaikkiin hallintokuntiin. Palkkatuettu työ kaupungilla on pääsääntöisesti osa-aikaista (85 %) ja määräaikaista (6 kk) työtä, josta työllistetylle maksetaan työsuhteeseen sovellettavan työehtosopimuksen mukaista palkka.

Palkkatuki Sanssi-kortiin oikeutetuille nuorille 

Nuorisotakuu koskee alle 25-vuotiaita, lisäksi myös 25–29-vuotiaita vastavalmistuneita nuoria. Helpottaakseen nuorten työllisyystilannetta ja estääkseen nopeasti tapahtuvaa yhteiskunnallista syrjäytymistä sekä syrjäytymisestä aiheutuvia ongelmia, kaupunki maksaa lisäpalkkatukea valtion tarjoaman Sanssi-kortin täydennykseksi nuoren työttömän työnhakijan työsuhteen ensimmäisen kuuden kuukauden ajaksi.

Palkkatuki pitkäaikaistyöttömän palkkaamiseksi

Pitkäaikaistyöttömien työllistymismahdollisuuksien kohentamiseksi Rauman kaupunki maksaa niin sanottua Rauma-lisää. Rauma-lisä koskee kunnan maksuvelvoitteen alaisia työmarkkinatukea saavia raumalaisia. Tukea maksetaan pääsääntöisesti vain, jos työsuhde kestää vähintään kuusi kuukautta ja tuen määrä on 300 euroa kuukaudelta. Kaupunki maksaa tukea työnantajalle kuuden kuukauden ajan tai siihen asti, kun työntekijän työssäoloehto täyttyy.