Kasvatus ja koulutus

Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet

Varhaiskasvatukseen osallistuminen on hyvä perusta lapsen kehitykselle, oppimiselle ja hyvinvoinnille. Varhaiskasvatuksessa lapsen kehitystä ja oppimista tuetaan lapsen tarpeiden edellyttämällä tavalla. Lapsen kannalta on tärkeää, että tuki muodostaa johdonmukaisen jatkumon varhaiskasvatuksen aikana sekä lapsen aloittaessa esiopetuksen.

Lapsen tarvitsema tuki voi olla lyhytaikaista ja vähäistä, ja silloin voi yksi tuen muoto riittää. Osa lapsista tarvitsee enemmän ja säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tuen muotoja.

  • Lapsen varhaiskasvatus hakemuksessa tulee olla maininta lapsen tuen tarpeesta.
  • Lapsen kehityksen ja oppimisen tuki järjestetään osana varhaiskasvatuksen päivittäistä toimintaa.
  • Varhaiskasvatuksessa käytetään konsultoivan varhaiskasvatuksen erityisopettajan konsultaatiota tuen järjestämisessä.
  • Tuki annetaan ensisijaisesti lapsen omassa varhaiskasvatusryhmässä.
  • Raumalla on 5 integroitua erityisryhmää/pienryhmää, joissa on yhteensä 30 paikkaa vahvemmin tukea tarvitseville lapsille. Vuosittain ryhmistä vapautuu muutamia paikkoja, noin 5-7 paikkaa. Vapautuvat paikat täytetään keväällä syksyn varhaiskasvatusryhmien muodostamisen yhteydessä. Jokaisessa erityisryhmässä työskentelee varhaiskasvatuksen erityisopettaja.
  • Rauman varhaiskasvatuksessa työskentelee 19 erityisavustajaa. Integroitujen pienryhmien lisäksi avustajat toimivat ryhmäavustajina, jos ryhmässä on useampia tukea tarvitsevia lapsia. Henkilökohtainen avustaja voidaan myöntää vain silloin, kun lapsi tarvitsee tukea kaikissa oppimis- ja perushoitotilanteissa. Erityisavustajien sijoittumisesta syksyn lapsiryhmiin päätetään toukokuussa. Erityisavustajahakemuksen tekee asianomainen varhaiskasvatusryhmä yhdessä esimiehensä kanssa.

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Lapsen tarvitsema tuki kirjataan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan. Siihen kirjataan lapsen kehityksen ja oppimisen tukeen liittyvät vastuut ja työnjako, tukitoimenpiteet sekä niiden toteuttamistapa ja arviointi. Varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan yhteistyössä lapsen huoltajan kanssa. Suunnitelman laatimiseen osallistuvat tarpeen mukaan lapsen kehitystä ja oppimista tukevat asiantuntijat tai muut tarvittavat tahot.

Konsultoivat varhaiskasvatuksen erityisopettajat

Konsultoivat varhaiskasvatuksen erityisopettajat koordinoivat varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa olevien tukea tarvitsevien lasten palveluita, tukevat ja ohjaavat varhaiskasvatuksen henkilöstöä tuen asioissa ja tekevät yhteistyötä huoltajien sekä eri asiantuntijoiden kanssa.

konsultoiva varhaiskasvatuksen erityisopettaja
044 793 4589
konsultoiva varhaiskasvatuksen erityisopettaja
044 793 5287
konsultoiva varhaiskasvatuksen erityisopettaja
040 833 0828
konsultoiva varhaiskasvatuksen erityisopettaja
044 793 4527
konsultoiva varhaiskasvatuksen erityisopettaja
044 7935180 tavoitettavissa ke, to ja pe