Tietosuoja

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR)

Rauman kaupunki on noudattanut EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) 25.5.2018 alkaen. Tietosuoja-asetus on suoraan sovellettavaa lainsäädäntöä, jonka lisäksi noudatetaan uuden tietosuojalain voimaantuloon saakka henkilötietolakia ja muuta kansallista lainsäädäntöä.

Uudistuksen myötä henkilötietojen käsittelysäännöt ovat tarkentuneet ja yhdenmukaistuneet EU-jäsenmaissa. Henkilötietojen asianmukainen käsittely vahvistaa rekisteröidyn henkilön oikeuksia sekä lisää avoimuutta ja läpinäkyvyyttä.

Keskeistä tietosuoja-asetuksessa ovat muun muassa
– henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuus
– kerättävien henkilötietojen minimointi ja niiden virheettömyys
– avoimen informoinnin lisääminen

Yksityishenkilöille eli rekisteröidyille uudistus näkyy esimerkiksi uusina oikeuksina. Rekisteröidyillä on oikeus saada tietoa, mitä tietoa heistä on tallennettu sekä miten heidän tietojaan käsitellään ja käytetään eri tarkoituksiin.

Henkilötietojen käsittely sopimuskäytänteissä

Tietosuoja-asetuksen 28 artiklan mukaan henkilötietojen käsittelijän suorittamaa käsittelyä ja niiden välistä suhdetta on määritettävä sopimuksella, jos rekisterinpitäjä ja henkilötietojen käsittelijä ovat eri tahoja. Tietosuojaliite on Rauman kaupunginhallituksen kesäkuussa 2018 hyväksymä ja siinä varmistetaan rekisterinpitäjän käytännön vaatimukset.

Henkilötietojen käsittelyn ehdot, tietosuojaliite

Rauman kaupungin tietosuojavastaava

Tietosuojavastaava on organisaation sisäinen asiantuntija tietosuoja-asioissa sekä rekisteröityjen ja valvontaviranomaisen yhteyshenkilö. Rekisteröidyt voivat ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaan kaikissa asioissa, jotka liittyvät heidän henkilötietojensa käsittelyyn tai tietosuoja-asetukseen perustuvien oikeuksien käyttöön.

Kristiina Kuusio, strateginen asiantuntija
puh. 044 403 6383