Kasvatus ja koulutus

Opiskeluhuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa. Opiskeluhuollosta on säädetty oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa.

Kaikilla kouluilla toimii useita opiskeluhuollon ammattilaisia, joiden tehtävänä on tukea oppilaita ja heidän perheitään koulunkäyntiin ja oppimiseen liittyvissä asioissa. Opiskeluhuolto on sekä yksilö- että yhteisötasolla tehtävää välittämisen ja huolenpidon yhteistyötä sekä terveellisyyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia edesauttavaa toimintaa. Työtä tehdään luottamuksellisesti ja mahdollisuuksien mukaan ennaltaehkäisevässä hengessä.

Opiskeluhuolto on osa opettajien työtä, jota he tekevät yhdessä oppilaiden ja perheiden sekä  opiskeluhuoltohenkilöstön eli koulupsykologien, kuraattoreiden ja kouluterveydenhoitajien kanssa. Opiskeluhuoltoon kuuluvat siten esimerkiksi terveystarkastukset, tapaamiset kuraattoreiden ja koulupsykologien kanssa sekä kouluissa säännöllisesti kokoontuvat yhteisölliset oppilashuoltoryhmät.

Opiskeluhuolto on yhteisöllistä työtä ja yksilöllistä tukea. Opiskeluhuoltoa hallinnoidaan hyvinvointialueen ja opetuksen järjestäjän yhteistyönä.  Yksilöllisen tuen (terveydenhoitajat, kuraattorit ja koulupsykologit) järjestämisvastuu kuuluu hyvinvointialueelle ja yhteisöllinen työ opetuksen järjestäjälle.