Kasvatus ja koulutus

Opiskeluhuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa. Opiskeluhuollosta on säädetty oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa.

Kaikilla kouluilla toimii useita opiskeluhuollon ammattilaisia, joiden tehtävänä on tukea oppilaita ja heidän perheitään koulunkäyntiin ja oppimiseen liittyvissä asioissa. Opiskeluhuolto on sekä yksilö- että yhteisötasolla tehtävää välittämisen ja huolenpidon yhteistyötä sekä terveellisyyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia edesauttavaa toimintaa. Työtä tehdään luottamuksellisesti ja mahdollisuuksien mukaan ennaltaehkäisevässä hengessä.

Opiskeluhuolto on osa opettajien työtä, jota he tekevät yhdessä oppilaiden ja perheiden sekä  opiskeluhuoltohenkilöstön eli koulupsykologien, kuraattoreiden ja kouluterveydenhoitajien kanssa. Opiskeluhuoltoon kuuluvat siten esimerkiksi terveystarkastukset, tapaamiset kuraattoreiden ja koulupsykologien kanssa sekä kouluissa säännöllisesti kokoontuvat yhteisölliset oppilashuoltoryhmät.

Opiskeluhuoltoa hallinnoidaan hyvinvointialueen ja opetuksen järjestäjän yhteistyönä. Opiskeluhuollon henkilöstön ja yksilötyön kotipesä on hyvinvointialueella, yhteisöllinen työ on opetuksen järjestäjän vastuulla.