Kaupunki ja hallinto

Kuntalain mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu, sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla. Ilmoitusten on oltava yleisessä tietoverkossa 14 vuorokautta, jollei asian luonteesta muuta johdu.

Esityslistat ja pöytäkirjat

KTweb-internet-sovelluksessa voit hakea esityslistoja toimielimen ja kokouspäivän perusteella. Hakutulokseen tulevat näkyviin esityslistat ja pöytäkirjat viimeisten 18 kuukauden ajalta. Vanhempia tietoja voi tiedustella sähköpostitse osoitteesta kirjaamo@rauma.fi.

Viranhaltijapäätökset

Viranhaltijapäätökset poistuvat tietoverkosta heti muutoksenhakuajan päätyttyä.