Koululaisten iltapäivätoiminta

Koululaisten iltapäivätoiminta tarjoaa 1.- ja 2.-luokkalaisille sekä erityisen tuen piirissä oleville lapsille mahdollisuuden viettää monipuolista ja turvallista iltapäivää koulupäivän jälkeen yhdessä toisten lasten kanssa ohjatun toiminnan piirissä.

Iltapäivätoimintaan voivat osallistua 1.- ja 2.-luokkalaiset sekä 3.-9.-vuosiluokan erityisoppilaat.

Iltapäivätoimintaa on arkikoulupäivinä klo 11.00- 17.00. Järjestäjätahoina ovat Rauman kaupungin lisäksi Rauman normaalikoulu, Rauman Avokas ry ja Rauman seudun 4H-yhdistys ry. Lisäksi Rauman kaupungin vammaistyö ostaa tarvittaessa kehitysvammaisille ja erityistä tukea tarvitseville 1.-9.-luokkalaisille iltapäivätoiminnan yksityisiltä palveluntuottajilta tai Satakunnan sairaanhoitopiiriltä.

Toimipaikat ovat joko kouluissa tai niiden välittömässä läheisyydessä sekä yksityisten palveluntuottajien tai sairaanhoitopiirin toimitiloissa. Lapset, joille on myönnetty ns. koulukuljetusetu, voivat käyttää etuuden siirtyessään oman koulun iltapäivätoimintaan tai väestörekisteritiedoissa olevan osoitteen lähinnä olevaan iltapäivätoimintaan. Huoltajien vastuulle jää huolehtia lapsen kuljettaminen iltapäivätoiminnasta kotiin. Lapset, joille on kehitysvammalain perusteella myönnetty erityishuollon kuljetus, saavat maksuttoman kuljetuksen ja lapsi kuljetetaan sovittaessa iltapäivätoimipaikasta kotiin.

Toiminta on monipuolista ohjattua ja valvottua vapaa-ajan viettoa ohjaajien seurassa. Toimintaan sisältyy myös välipala.

Toimintamaksut lukuvuonna 2019-2020 on porrastettu kahteen eri maksuluokkaan perheiden käyttötarpeiden mukaan ja niissä huomioidaan sisaralennukset ja muut sosiaaliset perusteet (yli 10pv/kk 112€, 0-10 pv/kk 56€). Lisäpäivähinta 15€/pv.

Huoltajien tulee ilmoittaa iltapäiväkerho-ohjaajille  lapsen hoitopäivät viimeistään hoidontarveviikkoa edeltävällä viikolla keskiviikkoon mennessä. Iltapäiväkerholaisen hoidontarvelistan voi liittää ohjaajille tiedoksi sähköpostiin tai toimittaa täytetty lomake iltapäiväkerhotoimintaan. Hoidontarvelistaa ei tarvitse täyttää, mikäli lapsi on iltapäivätoiminnassa joka päivä.

Syksystä 2015 alkaen kasvatus-ja opetustoimen järjestämissä paikoissa asiakasmaksuun ei myönnetä maksualennusta, mutta perheet voivat anoa maksuvapautusta. Perusteena käytetään varhaiskasvatuksen  asiakasmaksuista annetun lain perhekokoa ja tulorajoja (1503/2016) 1.1.2018 alkaen.Maksuvapautus lastensuojelun tukitoimena voidaan myöntää sosiaalityöntekijän kirjallisen ilmoituksen mukaan määräajaksi.

Maksuttomaan iltapäivätoimintaan oikeuttavat tulorajat ovat muuttuneet 1.1.2018 alkaen. Uudet vähimmäisbruttorajat ovat;

Perhekoko          Vähimmäisbruttoraja €/kk

2                          2050

3                          2646

4                          3003

5                          3361

6                          3718

Perheeseen lasketaan yhteistaloudessa asuvat henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa elävät molempien alaikäiset lapset.

Iltapäivätoiminnasta erotaan aina kirjallisesti. Lomakkeen voi palauttaa joko iltapäivätoimintapaikkaan tai Palvelupiste Pyyrmaniin (Valtakatu 2A). Eroilmoituksella päättyy iltapäivätoiminnan laskutus.

Aamu-ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN HUOLTAJIEN TYYTYVÄISYYSKYSELYTULOKSET SYKSY 2016

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN HUOLTAJIEN TYYTYVÄISYYSKYSELYTULOKSET SYKSY 2017

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN HUOLTAJIEN TYYTYVÄISYYSKYSELYTULOKSET SYKSY 2018