Asuminen ja ympäristö

Tonttivaraus

Rauman kaupunki luovuttaa kaupunginvaltuuston vahvistamilla pääehdoilla kaavan mukaisia tontteja ja rakennuspaikkoja asunto- ja yritysrakentamista varten.

Tontin luovutus tapahtuu siten, että tontti tai rakennuspaikka varataan rakentajalle. Varausaikana rakentaja voi laatia tarvittavat suunnitelmat ja varsinainen hallinta siirretään vuokrasopimuksella tai kauppakirjalla juuri ennen rakennusluvan hakemista.

Varausaika on noin yksi vuosi kerrallaan. Varausaikana tontilla ei saa tehdä rakentamistöitä eikä kaataa puita. Maaperätutkimukset ovat varausaikana sallittuja.

Varausmaksu laskutetaan varauspäätöksen jälkeen. Varaaja vahvistaa varauksensa maksamalla varauslaskun eräpäivään mennessä. Varauslaskusta ei lähetetä maksumuistutuksia.

Tontit ja rakennuspaikat vuokrataan pääsääntöisesti noin 60 vuodeksi ja vuokraoikeus voidaan siirtää kaupunkia kuulematta kolmannelle. Vuokralaisella on muutamia kohteita lukuun ottamatta oikeus ostaa tontti omakseen, kun se on rakennettu. Tontit varataan vuokrattavaksi osto-oikeuksin. Osto-oikeus syntyy, kun rakentamisvelvoite on täytetty.

Asuin- ja yritystonttien rakentamisvelvoiteaika on 3 vuotta maanvuokrasopimuksen voimaantulosta lukien.

Omakotitontit

Tontteja haetaan kalenterikuukausittain. Hakemukset jätetään viimeistään kunkin kuukauden viimeisenä päivänä. Saapuneet hakemukset käsitellään ja arvotaan hakukuukautta seuraavan kuukauden alussa. Hakijoille arvotaan järjestysnumerot, joiden perusteella ratkaistaan samaa tonttia hakeneiden keskinäinen järjestys. Varauspäätös tehdään viranhaltijan päätöksenä.

Ennen tonttihakemuksen jättämistä kannattaa ottaa yhteyttä rakennusvalvontaan sen varmistamiseksi, soveltuuko tontti suunnitellulle rakennukselle. Tonttikohtainen varausmaksu on 400 euroa.

Mikäli varausaikaa jatketaan varaajan pyynnöstä, peritään varaajalta uusi korotettu varausmaksu. Korotus on tonttilajista riippumatta alkuperäinen varausmaksu korotettuna 200 eurolla kultakin jatkoajalta.

Kerros-, rivitalo- sekä yritystontit

Rauman kaupunki ilmoittaa uudet kerros-, rivitalo- sekä yritystontit haettaviksi määräaikana ilmoituksissaan ja verkkosivuillaan.

Jos tonttia ei ole luovutettu määräaikaisen hakemisen yhteydessä, varataan vapaita tontteja hakemusten perusteella ilman varsinaista hakuaikaa.

Hakemuksessa on selostettava hankkeen laajuus ja toteuttamisaikataulu.

Rivitalotonteista sekä pienkerrostaloista tonttikohtainen varausmaksu on 800 euroa, kerrostalotonteista 1 % kauppahinnasta ja yritys- sekä liiketonteista 1000 euroa. Mikäli varausaikaa jatketaan varaajan pyynnöstä, peritään varaajalta uusi korotettu varausmaksu. Korotus on tonttilajista riippumatta alkuperäinen varausmaksu korotettuna 200 eurolla kultakin jatkoajalta.

Rauman yritysalueista löydät tarkempaa tietoa täältä. 

maankäyttöinsinööri
044 403 6001
maankäyttöasiantuntija
0444037858