Ajankohtaista

Rauman kaupungin toimialojen talousarvioesitykset valmistuivat

Rauman kaupungintalon julkisivua edestä kuvattuna kesäaikaan. Sininen taivas taustalla.

Rauman kaupungin toimialat ovat valmistelleet valiokuntakäsittelyyn vuoden 2018 talousarvioesitykset. Lähtökohtana ovat olleet kaupunginjohtajan johdolla kevään ja alkukesän aikana käydyt tulos- ja tavoiteneuvottelut, joiden perusteella on haettu peruskaupungin käyttötalouden, investointien ja rahoituksen tavoitetasoja.

‒ Neuvottelumenettelyllä on haluttu vastata haasteeseen, jota alati muuttuvat talouden reunaehdot ‒ muun muassa sote- ja maakuntauudistus, kilpailukykysopimus ja muut valtionhallinnon toimenpiteet ‒ aiheuttavat taloussuunnitelmakaudelle 2018–2020, kaupunginjohtaja Kari Koski toteaa.

Elokuusta lähtien kaupungin talousarvio- ja taloussuunnitteluprosessia on jatkettu muun muassa kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston talousarvioseminaareissa.

‒ Talousarvioprosessissa on keskitytty investointeihin ja toiminnan tarpeisiin. Lisäksi on huomioitu tarve sopeuttaa kaupungin taloutta tulevan sote- ja maakuntauudistuksen aiheuttamiin muutoksiin ja uudistuksen myötä vähenevään verorahoituspohjaan. Lokakuussa esitettävässä kaupunginjohtajan talousarvioesityksessä jatketaan investointien priorisointia ja hallittuja kehittämistoimenpiteitä sekä valmistaudutaan sote- ja maakuntauudistukseen jatkamalla tehdyn organisaatiouudistuksen toteuttamista, Kari Koski sanoo.

Konsernihallinto
Konsernihallinnon talousarvioesitys tehdään kaupunginjohtajan talousarvon valmistelun yhteydessä.

Konsernipalvelut-toimiala
Vuonna 2018 konsernipalvelut jatkaa toiminnan ja organisaation kehittämistä tukemalla uuden organisaation käyttöönottoa, edistämällä poikkihallinnollisia toimintatapoja sekä jalkauttamalla uusia käytäntöjä. Kehityskohteita ovat asiakaspalvelu, sähköisen teknologian entistä laajempi hyödyntäminen ja henkilöstön osaamisen kehittäminen.

Sivistystoimiala
Sivistystoimialan talousarvioesitys päätyy 67,4 miljoonaan euroon ja pitää sisällään kaupunginjohtajan kanssa käytyjen tulos- ja tavoiteneuvotteluiden pohjalta esitetyt yhden miljoonan euron lisäykset vuoden 2017 lähtötasoon verrattuna. Lisäyksiä esitetään ainoastaan varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja nuorison palvelualueille. Suurimpia syitä lisäyksille ovat varhaiskasvatuksen lisääntyvä vuorohoitopaikkojen tarve sekä perusopetuksessa oppilasmäärien, mukaan lukien erityisoppilaat, määrän kasvu, suomi toisen kielenä -opetuksen laajeneminen, uuden opetussuunnitelman mukaiset kirjahankinnat, tuntikehykseen esitetyt lisäykset, kotikuntakorvausten nettomenojen kasvu sekä määräaikaisen opetushenkilöstön kesäajan palkkamäärärahojen palauttaminen.

Tekninen toimiala
Teknisen toimialan vuoden 2018 käyttötalouden talousarvioesityksen toimintakate ylittää tämän hetkisen toimintakatteen noin yhdellä miljoonalla eurolla. Talousarvioesitys painottuu vahvasti kiinteistöjen, katuverkon ja alueiden kunnossapidon korjausvelan selän taittamiseen. Lisäksi talousarvio käsittää organisaatiomuutoksesta ja toiminnan muusta kehittämisestä aiheutuneet kustannusrakenteen muutokset.

Talonrakennusinvestoinneista merkittävimpiä ovat Papinpellon vuoropäiväkodin rakentaminen, Pohjoiskehän koulun suunnittelu ja rakentaminen, Hj. Nortamon koulun peruskorjaus sekä kansalais- ja musiikkiopistojen tilojen rakentaminen, Kaunisjärven vanhainkodin korjaus ja muuttaminen hyvinvointikeskukseksi, vanhojen rakennusten muutostyöt, Pyynpään ja Raumanmeren koulujen energiansäästöhankkeet sekä uuden uimahallin suunnittelun aloittaminen.

Aluepalveluiden investointihankkeista suurimpia ovat Aittakarinkadun kiertoliittymän ja Papinpellon kunnallistekniikan rakentaminen, Fåfängan alueen kehittäminen, Syväraumanlahden veneväylän syventäminen sekä ulkovalaistusverkon uusinnan ja peruskunnostusohjelman jatkaminen. Aittakarinkadun kiertoliittymän kustannuksiin sisältyy myös kaupungin rahoitusosuus kiertoliittymään sijoitettavasta taideteoksesta. Peruskunnostusohjelmalla muun muassa jatketaan Luostarinkadun peruskunnostusta ja Sampaanalan alueellista peruskunnostusta sekä aloitetaan Syvärauman alueellinen peruskunnostus. Fåfängan alueella toteutetaan Suvitien itäosan rantaraitin ja pysäköintialueen urakka, joka sisältää myös huonokuntoisen aallonmurtajalaiturin, niin sanotun Esson laiturin, uudelleenrakentamisen.

Sosiaali- ja terveystoimiala
Sosiaali- ja terveystoimialan talousarvioesityksen oman toiminnan toimintakate kasvaa 3,5 miljoonalla eurolla vuodesta 2017 vuoteen 2018. Lisäksi muualla tuotettavan erikoissairaanhoidon kustannusten arvioidaan kasvavan noin 0,9 miljoonalla eurolla. Uusia vakansseja esitetään sosiaali- ja terveystoimialalle lisää noin 0,4 miljoonan euron vuosittaisella palkkasummalla.

Suurimmat toimintamuutokset ovat nukutusta tai laajaa puudutusta vaativien leikkausten siirtyminen liikkeenluovutuksella Satakunnan sairaanhoitopiirille sekä talousarvioon esitetty Kaunisjärven vanhainkodin korjausremontti. Asiakasmaksuihin ei esitetä muutoksia. Sosiaali- ja terveysvaliokunta kävi vs. toimialajohtajan esityksestä laajaa lähetekeskustelua 19.9. ja tullee esittämään muutoksia vs. toimialajohtajan esitykseen.

Talousarviokäsittelyn eteneminen
29.9. mennessä valiokuntien talousarviokäsittelyt
2.–20.10. kaupungin talousarvion ja -suunnitelman 2018‒2020 kokoaminen
23.10. kaupunginjohtajan talousarvion ja -suunnitelman 2018–2020 julkistaminen
23.10. kaupunginhallituksen esitys veroprosenteista
23.–24.10. kaupunginhallituksen talousarviokäsittely
30.10. kaupunginvaltuuston informointi talousarviosta ja -suunnitelmasta 2018–2020, kaupunginvaltuuston päätös veroprosenteista
7.11. kaupunginhallituksen talousarviokäsittely, kaupunginhallitus päättää valtuustolle annettavasta talousarvio ja -suunnitelmaesityksestä 2018–2020.
11.12. talousarvio ja -suunnitelma 2018–2020 kaupunginvaltuustossa
12.12.2017–5.1.2018 Valiokunnat vahvistavat kaupunginvaltuustoon nähden sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, jotka kaupunginhallitus hyväksyy tammikuussa.
31.12. Liikelaitosten johtokuntien on päätettävä liikelaitoksen seuraavan vuoden talousarviosta viimeistään vuoden loppuun mennessä kunnan tai kuntayhtymän talousarvion asettamien sitovien tavoitteiden sekä meno- ja tuloerien mukaisesti.