Ajankohtaista

Rauman organisaatio uudistui 1.6.

Rauman kaupungintalon julkisivu, kuvassa myös kaupungintalon torni.

Rauman kaupungin kaksi vuotta kestänyt organisaation uudistamisprosessi saa virallisen sinetin ja muuttuu pikkuhiljaa käytännöiksi 1.6. lähtien. Samaan aikaan uusi kuntalaki astuu voimaan ja uusien valtuutettujen kausi alkaa.

Uudistusprosessi on ollut tiivistahtista valmistelua ja vaihtoehtojen pohdintaa. Työtä on ohjannut Toke-toimikunta (toiminnan ja organisaation kehittämistoimikunta), johon on kuulunut johtavia päättäjiä ja asiantuntijavirkamiehiä.

Organisaatiouudistuksella on neljä isoa tavoitetta, joiden toteutumista aletaan seurata:
1. Johtaminen selkeytyy
2. Byrokratia vähenee
3. Toiminta muuttuu enemmän asiakaslähtöiseksi ja vuorovaikutteiseksi
4. Oma-aloitteisuus ja osaaminen vahvistuvat

Osaan näistä tavoitteista on uudessa kuntalaissa annettu selkeitä määräyksiä, esimerkiksi konserniohjaukseen, viestintään ja kuntalaisvaikuttamiseen.

Uudistus tiivistää organisaatiorakennetta: viidestä virastosta siirrytään neljään toimialaan (konsernipalvelut, sivistys, sosiaali- ja terveys ja tekninen), vakiinnutetaan poikkihallinnollinen toimintatapa, vähennetään esimiestasoja ja organisaatiorajojen aiheuttamaa siiloutumista. Samalla siirrytään yhden kaupunginjohtajan malliin.

– Työläintä, mutta myös antoisinta on ollut vuoropuhelu henkilöstön, kuntalaisryhmien ja muiden sidosryhmien kanssa, muistelee toimialajohtaja Sari Salo. Tapaamiset ovat poikineet hyviä näkemyksiä ja ideoita, jotka näkyvät selkeästi uudistukselle asetetuissa tavoitteissa.

Yhteistyöverkostoissa kuuluu kuntalaisen ääni

Kuntalaisten ja muiden sidosryhmien osallistuminen, vaikuttaminen ja asiakasnäkökulman välittyminen valmisteluun varmistetaan perustamalla laaja yhteistyöverkosto osaksi kaupungin toimintaa ja kehittämistä. Yhteistyöverkosto on yksi keino avata kuntalaisille valmistelua ja ottaa kuntalaiset mukaan suunnitteluun ja kehittämiseen. Jatkuvalla vuoropuhelulla haetaan myös ideoita ja näkemyksiä asiakaslähtöisempiin palveluihin.

Uusi kuntalaki edellyttää kuntien perustavan kolme yhteistyöverkostoa: vanhusneuvoston, vammaisneuvoston ja nuorisovaltuuston. Raumalla osallistaminen viedään pidemmälle ja perustetaan lakisääteisten verkostojen lisäksi 15 muuta tavoitteellista verkostoa, joiden toiminnasta tulee osa kaupungin operatiivista toimintaa ja kehittämistä.

Raumalla on jo pitkät perinteet ikäihmisten neuvoston, vammaisneuvoston, nuorisovaltuuston ja monen muun verkoston toiminnasta. Uudessa mallissa verkostot laativat toiminnalleen tavoitteet, jotka hyväksytään kaupunginhallituksessa kevään 2018 aikana. Verkostojen vetäjien tehtävänä on tuoda verkoston asiat suoraan poliittisten toimielinten päätöksentekopöytään.

Toimeenpanosuunnitelma tulossa

Tärkeimmät organisaatiouudistuksen edellyttämät päätökset on nyt tehty kaupunginvaltuustossa ja –hallituksessa, lautakunnissa ja virkamiestasolla. Seuraavaksi uudistusta ryhdytään toteuttamaan käytännössä. Sitä varten laaditaan toimeenpano- ja viestintäsuunnitelma, joka sisältää konkreettisia toimenpiteitä ja aikatauluja neljän ison tavoitteen saavuttamiseksi.

Organisaatiouudistuksen seurantaa ja jalkauttamista valmistelee ja koordinoi sama työryhmä, joka valmisteli uudistusta. Työryhmää johtaa konsernipalveluiden toimialajohtaja Sari Salo. Ryhmän muut jäsenet ovat kehittämispäällikkö Johanna Suokanto, henkilöstön kehittämispäällikkö Marika Alho-Malmelin ja strateginen viestintäasiantuntija Kristiina Lehtonen.

Organisaatiouudistuksen toteutumista voi seurata kaupungin nettisivuilta.

Rauman kaupungin uusi organisaatio