002045 Kortelan osayleiskaava

Tavoite:

Alueelle laaditaan kyläalueiden ympäristöä koskeva osayleiskaava, jossa määritellään alueen maankäytön toimintaedellytykset.

Materiaali:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

002045 Rakennemalli

Selvitykset:

Kortela Vasarainen Soukainen arkeologia raportti
Rauman Kortelan pystykiurunkannus- ja pikkuapolloselvitys
Rauman Kortelan, Vasaraisen ja Soukaisten osayleiskaava-alueen luontoselvitys
Rauman Kortelan lepakkoselvitys
Kortela ja Vasarainen maisemaselvitys
Kortela, Vasarainen, Soukainen rakennusinventointi