Kuulutukset

Poikkeamislupahakemuksen vireille tulosta ilmoittaminen

Dna Oyj on 27.8.2018 jättänyt poikkeamislupahakemuksen (MRL 171 §) kiinteistölle 21-9903-0, Kaaronmetsäntie 26410 Kaaro. Aikomuksena on rakentaa matkaviestinasema, johon kuuluu 42 metrin korkuinen pylväsmasto ja 8,5 m2:n suuruinen laitetila Kaaronmetsäntien varrella olevalle puistoalueelle. Asemakaavassa alue on osoitettu puistoksi (VP-1). Asemakaavan mukaan alueelle voidaan rakentaa virkistystä ja urheilua sekä kioskimyyntiä palvelevia rakennuksia, rakennelmia ja laitteita, joiden yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 100 m2 sekä edellä mainittuja tarkoituksia varten teitä ja pysäköimisalueita.

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä Rauman kaupungintalon Palvelupiste Pyyrmanissa, osoitteessa Valtakatu 2.

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 86 §:n mukaisesti hakemuksen vireille tulosta ilmoitetaan naapureille ja muille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa vaikuttaa, sekä varataan näille tilaisuus mahdollisen muistutuksen tekemiseen hakemuksen johdosta siten, kuin maankäyttö- ja rakennusasetuksen 86 §:ssä on asiasta säädetty.

Mahdolliset muistutukset on toimitettava viimeistään 17.9.2018 klo 16.00 mennessä Rauman kaupungin rakennusvalvontaan, os. Kanalinranta 3, PL 104, 26101 Rauma. Lisätietoja asiassa antaa apulaisrakennustarkastaja Kai Aarniketo puh. 044 534 1954.