Asuminen ja ympäristö

Rakennettuun ympäristöön ja rakennuksiin kohdistuvat toimenpiteet ovat lähes aina luvanvaraisia. Rakennushankkeeseen ryhtyvän ja hankkeen pääsuunnittelijan kannattaa olla yhteydessä rakennusvalvontaan hyvissä ajoin jo suunnitteluvaiheessa, jotta selviää millaisia lupia hanke edellyttää. Ennakko-ohjauksella ja neuvonnalla pyritään siihen, että tarvittavat lausunnot ja selvityksen hoidetaan etukäteen ja lupahakemuksen jättämisen jälkeen siihen tulisi mahdollisimman vähän täydennettävää.

Hankkeen luvanvaraisuuteen vaikuttavat esimerkiksi hankkeen laajuus ja laatu sekä rakennuspaikan sijainti.

Luvat

  • Rakennuslupa tarvitaan esimerkiksi rakennuksen rakentamiseen, mittavaan korjaus- ja muutostyöhön ja rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennaiseen muuttamiseen.
  • Toimenpidelupa tarvitaan esimerkiksi rakennusta vähäisemmän rakennelman tai laitoksen pystyttämisestä tai sijoittamisesta, rakennuksen ulkoasun muuttamisesta tai rakennuksen tilajärjestelyjen muuttamisesta.
  • Ilmoitusmenettelyä voidaan soveltaa kunnan eri osa-alueilla toimenpidelupaa vaativiin toimenpiteisiin. Soveltamisesta on tarkemmin määrätty rakennusjärjestyksessä.
  • Maisematyölupa tarvitaan maisemaa muuttavaan maanrakennustyöhön, puiden kaatamiseen tai muuhun näihin verrattavaan toimenpiteeseen. Yksittäisten tonttipuiden kaatamisesta on laadittu erillinen ohje.
  • Purkamislupa tarvitaan rakennuksen purkamiseen asemakaava-alueella tai alueella, jossa on voimassa rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi. Myös yleiskaava-alueella lupa on tarpeen, jos kaavassa niin määrätään.
  • Purkamisilmoitus on tehtävä, vaikka purkaminen ei edellyttäisikään lupaa.
  • Jatkoaikahakemus on tehtävä, kun rakennushankkeen aloitus tai loppuunsaattaminen viivästyy yli määritellyn ajan.

Rakentamiseen voi liittyä myös muita lupakäsittelyjä. Jo ennen varsinaisen rakennus- tai toimenpideluvan hakemista voi olla tarpeen hakea poikkeamislupa tai suunnittelutarveratkaisu. Nämä tulevat kyseeseen, kun halutaan esimerkiksi poiketa asemakaavan määräyksistä tai rakentaa alueelle, jossa ei ole voimassa olevaa oikeusvaikutteista kaavaa. Rantojen suunnittelutarpeesta poikkeaminen edellyttää myös poikkeamislupaa.

Sähköisestä asiointipalvelusta voi tilata kartat, naapuriselvityksen ym. aineiston lupaa varten.