Asuminen ja ympäristö

Maankäyttö- ja rakennuslain 126 a § mukaisesti toimenpidelupaa tarvitaan:

 • katoksen, vajan, kioskin käymälän, esiintymislavan tai vastaavan rakennelman rakentamiseen taikka kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän rakentamiseen tai muuttamiseen (rakennelma)
 • urheilu- tai kokoontumispaikan, muun kuin ulkoilulaissa (606/1973) tarkoitetun asuntovaunualueen tai vastaavan alueen sekä katsomon, yleisöteltan tai vastaavan perustamiseen tai rakentamiseen (yleisörakennelma)
 • asuntovaunun tai -laivan tai vastaavan pitämiseen paikallaan sellaista käyttöä varten, joka ei liity tavanomaiseen retkeilyyn tai veneilyyn (liikuteltava laite)
 • maston, piipun, varastointisäiliön, hiihtohissin, muistomerkin, suurehkon antennin, tuulivoimalan ja suurehkon valaisinpylvään tai vastaavan rakentamiseen (erillislaite)
 • suurehkon laiturin, sillan tai muun vesirajaa muuttavan tai siihen olennaisesti vaikuttavan rakennelman, kanavan, aallonmurtajan tai vastaavan rakentamiseen (vesirajalaite)
 • muusta alueesta erotetun suurehkon varastointi- tai pysäköintialueen taikka tällaiseen alueeseen verrattavan alueen järjestämiseen (säilytys- tai varastointialue)
 • rakennuksen julkisivun muuttamiseen, kattomuodon, katteen tai sen värityksen muuttamiseen, ulkoverhouksen rakennusaineen tai värityksen muuttamiseen, katukuvaan vaikuttavan markiisin asettamiseen taikka ikkunajaon muuttamiseen (julkisivutoimenpide)
 • muun kuin maantielain 52 §:ssä säädetyn rakennelman, tekstin tai kuvan asettamiseen ulkosalle mainos- tai muussa kaupallisessa tarkoituksessa taikka ikkunaa peittävän mainoksen pysyvään tai pitkäaikaiseen asettamiseen (mainostoimenpide)
 • rakennettuun ympäristöön liittyvän erottuvan kiinteän aidan tai kadun reunusmuurin rakentamiseen (aitaaminen)
 • muihin kaupunki- tai ympäristökuvaan merkittävästi ja pitkäaikaisesti vaikuttaviin järjestelyihin tai muutoksiin (kaupunkikuvajärjestely)
 • asuinhuoneiston yhdistämiseen tai jakamiseen (huoneistojärjestely)
 • maalämmön hyödyntämiseen tarkoitetun lämpökaivon poraamiseen tai lämmönkeruuputkiston asentamiseen rakennuksen lämmitysjärjestelmää vaihdettaessa tai uusittaessa taikka käytettäessä lisälämmönlähteenä (maalämpö)
 • kaupunkikuvaan tai ympäristöön merkittävästi vaikuttavan aurinkopaneelin tai -keräimen asentamiseen tai rakentamiseen (aurinkopaneelit)

Rakennusjärjestyksessä on tarkemmin säädetty, millä kunnan osa-alueella sovelletaan toimenpidelupamenettelyn sijaan ilmoitusmenettelyä.

Toimenpidelupahakemuksessa tarvitaan erilaisia liiteasiakirjoja riippuen hankkeen laajuudesta ja laadusta.

Yleisimpiä tarvittavia liiteasiakirjoja ovat:

 • toimenpidelupahakemus
 • valtakirja hakemuksen allekirjoittamiseen, mikäli hakija ei itse allekirjoita hakemusta
 • selvitys siitä, kuka tonttia tai rakennuspaikkaa hallitsee
 • rakennuksen pääpiirustukset kahtena sarjana (suuremmat hankkeet kolmena tai neljänä sarjana)
 • vastaavaa työnjohtajaa koskeva hakemus
 • rakennushankeilmoitukset hankkeesta riippuen
 • selvitys naapurille tiedottamisesta

Toimenpidelupa raukeaa, ellei toimenpidettä ole suoritettu loppuun kolmen vuoden kuluessa päätöksen lainvoimaiseksi tulosta.

Sähköisestä asiointipalvelusta suunnittelija voi tilata naapuriselvitykset ym. aineiston lupaa varten.

Rakennusvalvonnan maksut