Asuminen ja ympäristö

Vesiliikennelain 106 §:n mukaan moottorikäyttöisellä vesikulkuneuvolla suoritettavien kilpailujen tai harjoitusten toistuvaan tai pysyvään järjestämiseen samalla vesialueella on haettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lupa. Lupaa ei kuitenkaan tarvita tätä tarkoitusta varten asemakaavassa varatulle alueelle tai alueelle, jolle on annettu ympäristönsuojelulaissa tarkoitettu ympäristölupa.

Lupaa on haettava myös yksittäisen tapahtuman järjestämiseen, jos tapahtumasta on odotettavissa merkityksellisiä ympäristöhaittoja.

Lupa haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, joka lähetetään osoitteeseen kirjaamo.ympla@rauma.fi. Lupahakemuksen liitteenä on oltava kartta toiminta-alueesta, vesialueen omistajan kirjallinen suostumus ja selvitys turvallisuusnäkökohdista. Lupa voidaan myöntää, mikäli tapahtuma täyttää riittävät turvallisuuden vaatimukset ja toiminnasta ei aiheudu kohtuutonta haittaa luonnolle tai muulle ympäristölle, kalastukselle, yleiselle luonnon virkistyskäytölle tai muulle yleiselle edulle.

Vesialueella pidettäville kilpailuille tarvitaan mahdollisesti myös meluilmoitus.